REKLAMA

ROPCZYCE: Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku

2019-08-12 21:24
publikacja
2019-08-12 21:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-12
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 23/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. – informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. powziął wiadomość o wniesieniu przez Lemuria Partners Sicav P.L.C. (Valetta, Malta) („Lemuria”), tj. akcjonariusza Spółki, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Pozew” oraz „NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.”):
1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce;
2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki, skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie.
Dodatkowo Lemuria domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych roszczeń poprzez wstrzymanie wykonalności ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Do chwili obecnej, wedle najlepszej wiedzy Spółki, przedmiotowy wniosek nie został rozstrzygnięty.
Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje roszczeń zgłoszonych w Pozwie za zasadne oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 r. powziął wiadomość o wniesieniu przez AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („AGIO”), tj. akcjonariusza Spółki, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce, którym zaskarżono uchwały NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Według powziętej przez Zarząd Spółki informacji, AGIO zakwestionował uchwalony przez NWZA Program Motywacyjny, domagając się w pozwie zabezpieczenia tych roszczeń. Zarząd Spółki wyjaśnia, że AGIO zgłosiło sprzeciwy do ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 28.06.2019 r.
O ewentualnym powzięciu dodatkowych informacji co do ww. powództw, Spółka poinformuje za pośrednictwem odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2019-08-12 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki