REKLAMA

RONSON: Ronson Development SE Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2020-03-23 15:06
publikacja
2020-03-23 15:06
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ronson Development SE przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonuje formalny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu Spółki, który mógłby być odzwierciedlony w formie dokumentu możliwego do opublikowania na stronie internetowej Spółki. Jednak podział obowiązków pomiędzy pełniących funkcje operacyjne członków zarządu jest odzwierciedlony brzmieniem nazw ich stanowisk (tj. Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych oraz Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu). Odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonuje sformalizowana polityka różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Członkowie rady nadzorczej Spółki oraz Zarządu są wybierani w oparciu o szereg kryteriów, w tym w szczególności: doświadczenie, wykształcenie, umiejętności, wiedzę oraz znajomość konkretnych zagadnień. Spółka uznaje korzyści płynące z różnorodności, w tym równowagi płci, i dąży do osiągnięcia większego poziomu różnorodności zarówno w ramach Rady Nadzorczej jak i Zarządu.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka stoi na stanowisku, że obecna polityka informacyjna stosowana przez Spółkę gwarantuje inwestorom dostęp do kompletnych i wyczerpujących informacji dotyczących decyzji podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W ocenie Spółki nie ma zatem potrzeby zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo. Co więcej postanowienia Statutu Spółki nie dopuszczają udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (co w szczególności obejmuje transmisje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym).


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Regulamin Zarządu obowiązujący od dnia 17 grudnia 2018 roku, powtarzając postanowienia Kodeksu spółek handlowych, stanowi, że Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgody w imieniu Spółki udziela Rada Nadzorcza. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu. W roku 2019 Pan Andrzej Gutowski oraz Pan Rami Geris nie pełnili funkcji w zarządach ani radach nadzorczych jakiejkolwiek spółki spoza grupy Spółki. Pan Nir Netzer, w okresie sprawowania swej funkcji w Spółce, pełnił również funkcję Dyrektora w spółce, której był jedynym właścicielem, a Pan Alon Haver pełnił funkcje zarządcze w podmiotach spoza grupy Spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Jednostki odpowiedzialne za funkcje audytu wewnętrznego w Spółce nie zostały wyodrębnione, ponieważ nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę, co jest zgodne z rekomendacją III.R.1. Spółka zleca funkcje audytu wewnętrznego zewnętrznemu podmiotowi, który przeprowadza audyt wewnętrzny na zlecenie zarządu i raportuje bezpośrednio do Rady Nadzorczej Spółki. Z uwagi na ograniczony obszar audytu w 2019 roku doroczna ocena skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance nie została przedstawiona Radzie Nadzorczej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki zapewnienie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym jest nieuzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki. Natomiast zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej powiązane byłoby z nakładami finansowymi i organizacyjnymi nieproporcjonalnymi do osiągniętego skutku. Ponadto, akcjonariusze Spółki nie wyrazili w stosunku do Spółki oczekiwania, aby Walne Zgromadzenia były transmitowane w czasie rzeczywistym. Z tego tez względu postanowienia Statutu Spółki nie dopuszczają udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (co w szczególności obejmuje transmisje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym).

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki nie istnieje potrzeba uchwalenia regulaminu walnego zgromadzenia. Statut Spółki wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 294) w ocenie Spółki opisują w sposób wyczerpujący sposób zwołania oraz prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia, a także podejmowania uchwał.

IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W 2019 w Spółce obradowały dwa Walne Zgromadzenia. W obu przypadkach w Zgromadzeniu uczestniczył co najmniej jeden członek Zarządu Spółki. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że decyzja członków Rady Nadzorczej o uczestnictwie w walnym zgromadzeniu jest w każdym przypadku indywidualną decyzją danego członka Rady Nadzorczej. Ponadto to Zarząd Spółki jest jedynym organem upoważnionym i zobowiązanym zarazem do udzielania odpowiedzi akcjonariuszowi podczas obrad walnego zgromadzenia (art. 428 Kodeksu spółek handlowych).


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W 2019 roku w Spółce nie obowiązywały regulacje w tym zakresie. Procedura oceny transakcji z podmiotami powiązanymi, przewidująca zgodę Rady Nadzorczej na takie transakcje, została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 4 lutego 2020 roku. Procedura przewiduje zatwierdzenie istotnych transakcji (powyżej 5% aktywów Spółki) z podmiotami powiązanymi Spółki zgodnie z definicją zawartą w MSR 24.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Spółce nie funkcjonuje obecnie program motywacyjny opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki. Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza może opracować plany motywacyjne dla członków Zarządu oparte na akcjach lub prawach do akcji.


Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki