REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: wyniki finansowe

2021-03-11 00:13
publikacja
2021-03-11 00:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
CONSOLIDATED_Financial_statement_RONSON_FY2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Ronson__Spr_z_badania_2020_10032021.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of_the_Supervisory_Board_-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statements_Ronson_SE_ENG-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_Auditors_Report__Consolidated_SF_Ronson_2020__10032021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_Report_Ronson_SE_ENG_-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody 401 233,00 232 618,00 90 268,00 54 110,00
II. Zysk brutto 86 210,00 44 322,00 19 395,00 10 310,00
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 50 542,00 22 081,00 11 371,00 5 136,00
IV. Zysk netto/(strata netto) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 40 143,00 17 414,00 9 031,00 4 051,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 983,00 52 705,00 5 846,00 12 260,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 077,00 -1 338,00 242,00 -311,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 447,00 -56 604,00 2 800,00 -13 167,00
VIII. Zwiekszenie/(zmniejszenie) netto środków pienięznych i ich ekwiwalentów 39 508,00 -5 237,00 8 888,00 -1 218,00
IX. Średnia liczba akcji (podstawowa) (szt.) 163 103 163,00 163 689 616,00 163 103 163,00 163 689 616,00
X. Zysk/(strata) netto przypadający na jedną akcję zwykłą (podstawowy i rozwodniony) (w zł / EUR) 0,25 0,11 0,06 0,03
XI. Zapasy i grunty przeznaczone pod zabudowę 710 247,00 762 381,00 153 906,00 179 005,00
XII. Aktywa razem 937 767,00 943 183,00 203 209,00 221 456,00
XIII. Zaliczki otrzymane 224 267,00 254 970,00 48 597,00 59 866,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 185 534,00 161 248,00 40 204,00 37 861,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe (w tym zaliczki otrzymane) 372 416,00 431 441,00 80 700,00 101 301,00
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 379 817,00 350 494,00 82 304,00 82 295,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CONSOLIDATED Financial statement RONSON FY2020.zipCONSOLIDATED Financial statement RONSON FY2020.zip Skonsolidowane Sprawozdanie Ronson Development SE Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
GK Ronson Spr z badania 2020 10032021.zipGK Ronson Spr z badania 2020 10032021.zip Opinia Audytora do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Ronson Development SE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy.zipSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy.zip Sprawozdanie Zarządu Ronson Development SE z Działalności Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2020
Report of the Supervisory Board -2020-12-31.xhtmlReport of the Supervisory Board -2020-12-31.xhtml Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2020 oraz oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu /
Report of the Supervisory Board of Ronson Development SE for financial year 2020 and statement of the Supervisory Board concerning the operation of the Audit Committee
Consolidated Financial Statements Ronson SE ENG-2020-12-31.xhtmlConsolidated Financial Statements Ronson SE ENG-2020-12-31.xhtml Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE
ENG Auditors Report_ Consolidated SF Ronson 2020_ 10032021.xhtmlENG Auditors Report_ Consolidated SF Ronson 2020_ 10032021.xhtml Auditors opinion to Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2020 of Ronson Development SE
Management Board Report Ronson SE ENG -2020-12-31.xhtmlManagement Board Report Ronson SE ENG -2020-12-31.xhtml Management Board Report on the Activity of the Company and the Group for the financial year 2020 of Ronson Development SE
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki