REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

2021-10-14 14:58
publikacja
2021-10-14 14:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Zawarcie umowy znaczącej nabycia nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta: „Ronson Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Naturalis” spółka komandytowa („Spółka”) w dniu 14 października 2021 r. zawarła umowę, na podstawie której nabyła niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Szczecinie o łącznej powierzchni ok. 34.777 m2 ("Nieruchomość") („Umowa”).

Cena sprzedaży Nieruchomości została ustalona na kwotę 21.000.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) netto powiększoną o należny podatek VAT i została zapłacona.

Zgodnie ze wstępną oceną Emitenta, na Nieruchomości będzie możliwa realizacja projektu deweloperskiego o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 23.000 m2 PUM.

Postanowienia Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu Umowy stanowi informację poufną ze względu na znaczenie Umowy w kontekście potencjalnej realizacji na Nieruchomości projektu deweloperskiego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) hereby
announces that the Issuer’s subsidiary, „Ronson Development spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością – Naturalis” spółka komandytowa (the
“Company”) on 14 October 2021 concluded an agreement, on the basis of
which it acquired undeveloped real estate located in Szczecin with a
total area of approx. 34,777 m2 (the “Property”) (the “Agreement”).


The sale price was set at PLN 21,000,000.00 (twenty one million zlotys)
net increased by the VAT due.


According to Issuers initial evaluation it shall be feasible to
construct on the Property a development project with the total PUM area
not less than 23,000 sqm.


The terms and conditions of the Agreement concluded by the Company do
not differ from standard contractual provisions of agreements of that
type.


Information on the conclusion of the Agreement constitutes confidential
information due to the significance of the Agreement in the context of
the potential implementation of a development project on the Property.


Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Boaz Haim Prezes Zarządu
2021-10-14 Yaron Shama Wiceprezes Zarządu ds Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki