0,8300 zł
1,22% 0,0100 zł
Ronson Europe NV (RON)

Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-31
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 77 / 2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że Coralchief Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Projekt 1 Spółka komandytowa (będąca spółką celową joint venture, w której Emitent posiada 50% udziałów) („Spółka”) zawarła w dniu dzisiejszym (31 grudnia 2019 roku) z Danya Cebus Poland Sp. z o.o. („Wykonawca”) umowę o generalne wykonawstwo ("Umowa"), dotyczącą budowy i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, przy ul. Sytej („Inwestycja”).
Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wraz z parkingami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni sprzedażowej około 9.600 m2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 37,0 mln PLN, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT.
Jak Emitent informował w raporcie bieżącym nr 77 / 2019, Wykonawca dokonał weryfikacji wykonanych przez poprzedniego generalnego wykonawcę prac, z którym Spółka rozwiązała umowę, i zgodził się przyjąć za nie odpowiedzialność. Spółka zapłaciła za dotychczas wykonane prace przez poprzedniego generalnego wykonawcę oraz jego podwykonawców 5,9 mln PLN.
Ponadto Wykonawca przejął już teren Inwestycji w celu kontynuowania prac, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec stycznia 2021 roku.
Oprócz zabezpieczeń standardowo otrzymywanych przez spółki z grupy Emitenta, Umowa zawiera zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Spółce poręczenia Danya Cebus Ltd. (podmiotu dominującego Wykonawcy) za zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy. Poręczenie opiewa na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Conclusion of material agreement for general contracting


With reference to the current report no. 77 / 2019 dated 20 December
2019, the Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”)
hereby announces that Coralchief Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– Projekt 1 Spółka komandytowa (joint venture entity, in which the
Issuer holds a 50% interest) (“Company”) signed today (31 December 2019)
with Danya Cebus Poland Sp. z o.o. (“Contractor”) a general construction
agreement (“Agreement”) relating to construction of and the obtaining of
a final occupancy permit for a property located in Warsaw, in the
district of Wilanów, at ul. Syta (“Investment”).


The Agreement provides for the construction of and the obtaining of a
final occupancy permit for a complex of multi-family residential
buildings with an underground garage and technical infrastructure with a
total sellable area of c.a. 9,600 m2. The fee to be paid to the
Contractor for performing the Agreement is PLN 37.0 million plus the
applicable VAT.


As the Issuer informed in the current report no. 77 / 2019, the
Contractor verified the work carried out by the previous general
contractor, with whom the Company terminated the contract, and agreed to
accept responsibility for it. The Company paid PLN 5.9 million for the
work done so far by the previous general contractor and its
subcontractors.


In addition, the Contractor has already taken over the Investment area
in order to continue the works, and their completion is scheduled for
the end of January 2021.


In addition to securities usually obtained by Issuer’s group companies
in agreements of this kind, the Agreement contains the Contractor's
commitment to provide the Company with a suretyship from Danya Cebus
Ltd. (the Contractor's parent entity) for the Contractor's obligations
under the Agreement. The suretyship amount is equal to the remuneration
due to the Contractor under the Agreement.


The other terms of the Agreement are similar to those commonly applied
in agreements of this kind.

Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Rami Geris Wicepezes
2019-12-31 Boaz Haim Prezes Zaządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.