0,8600 zł
-1,15% -0,0100 zł
Ronson Europe NV (RON)

Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta, Ronson Development Partner 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Miasto Moje Spółka komandytowa („Spółka”) zawarła w dniu 5 grudnia 2019 r. z Danya Cebus Poland Sp. z o.o. („Wykonawca”) umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem jest Etap IV inwestycji Miasto Moje („Etap IV”), na który składa się realizacja budynków (176 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną za wynagrodzenie w kwocie 37 242 tysięcy złotych (plus VAT) („Umowa”).
Prace budowlane w ramach IV Etapu zostaną rozpoczęte w terminie 14 dni od przekazania placu budowy a ich zakończenie przewidziane jest w terminie dwudziestu miesięcy.
Dodatkowo, w Umowie Wykonawca przyznał Spółce opcję zlecenia Wykonawcy („Opcja”) realizacji Etapu V inwestycji Miasto Moje („Etap V”), na który składa się realizacja budynków (170 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną za wynagrodzenie w kwocie 34 757 tysięcy złotych (plus VAT). Spółka ma możliwość skorzystania z Opcji pomiędzy 6 a 20 miesiącem po dacie rozpoczęcia Etapu IV. Wynagrodzenie za Etap IV zostało określone przy założeniu, że Wykonawca będzie realizował również Etap V. W związku z powyższym, w przypadku skorzystania z Opcji po upływie 9 miesięcy od rozpoczęcia Etapu IV lub w przypadku rezygnacji z Opcji, wynagrodzenie za realizację Etapu IV może zostać zwiększone, jednak o kwotę nie większą niż 500 tysięcy złotych łącznie.
Umowa zawiera zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Spółce poręczenia Danya Cebus Ltd. (podmiotu dominującego Wykonawcy) za zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy. Poręczenie opiewa na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Etapu IV oraz Etapu V oraz jest ważne do dnia 23 grudnia 2023 roku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Conclusion of material agreement for general contracting


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) hereby
announces that the Issuer’s subsidiary, Ronson Development Partner 2
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Miasto Moje Spółka komandytowa
(the “Company”) concluded on 5 December 2019 with Danya Cebus Poland Sp.
z o.o. (the “Contractor”) a general construction agreement relating to
the execution of Stage IV of the investment Miasto Moje (“Stage IV”),
which consists of buildings (176 units) together with an underground
garage, land development and technical infrastructure for a fee of PLN
37,243 thousand (excluding VAT) (the “Agreement”).


Construction works related to the Stage IV will commence within 14 days
as of handing over the construction site and its completion is envisaged
within twenty months.


In addition, in the Agreement the Contactor granted to the Company an
option to mandate the Contractor ("Option") with the execution of Stage
V of the Moje Moje investment ("Stage V"), which consists of buildings
(170 units) with an underground garage, land development and technical
infrastructure, for a fee of PLN 34,757 thousand (excluding VAT). The
Company can exercise the Option between 6 and 20 months after the start
date of Stage IV. The remuneration for Stage IV has been determined on
the assumption that the Contractor will also execute the Stage V. Due to
that, in the event of exercising the Option after 9 months from the
commencement of Stage IV or in the event of resignation of exercising
it, the fee for the execution of Stage IV may be increased, however, by
no more than PLN 500 thousand in total.


The Agreement contains the Contractor's commitment to provide the
Company with a suretyship from Danya Cebus Ltd. (the Contractor's parent
entity) for the Contractor's obligations under the Agreement. The
suretyship amount is equal to the remuneration due to the Contractor for
the execution of Stage IV and Stage V and is valid until 23 December
2023.


The other terms of the Agreement are similar to those commonly applied
in agreements of this kind.

Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Boaz Haim Prezes Zarządu
2019-12-05 Rami Geris Wiceprezes
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.