WAŻNE

RONSON DEVELOPMENT SE: Wypłata dywidendy za rok 2018

2019-06-11 18:33
publikacja
2019-06-11 18:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Wypłata dywidendy za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 roku, podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku netto za rok 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło propozycję Zarządu opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 24/2019 i postanowiło, powyższą uchwałą, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki kwotę 0,06 PLN (sześć groszy) groszy na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 18 czerwca 2019 roku a dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 25 czerwca 2019 roku.

Całkowita kwota na wypłatę dywidendy zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania dywidendy) posiadanych przez Spółkę w dniu dywidendy i w żadnym przypadku nie będzie wyższa niż 9.840.649 PLN (dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych).

Liczba akcji objętych dywidendą zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania dywidendy) posiadanych przez Spółkę w dniu dywidendy i w żadnym wypadku nie będzie wyższa niż całkowita liczba akcji w Spółce, tj. 164.010.813.


Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Distribution of dividend for the year 2018

The Management Board of Ronson Development SE with its registered seat
in Warsaw (the “Company”), hereby informs that during its session on 11
June 2019 the Ordinary General Meeting of Shareholders adopted
resolution no. 6 regarding distribution of net profit for the year 2018.


The Ordinary General Meeting approved the proposal of the Management
Board included in Current Report No. 24/2019 and decided, by means of
the above-mentioned resolution, to allocate for the dividend payment to
the shareholders of the Company the amount of PLN 0.06 (six groszy) per
share. The dividend record date (dzień dywidendy) was set for 18 June
2019 and the date of dividend payment was set for 25 June 2019.


The total amount of the dividend payment depends on the number of own
shares (where there is no right to dividend) held by the Company on the
dividend record date and such total amount will not exceed, in any case,
PLN 9,840,649 (nine million eight hundred and forty thousand, six
hundred and forty-nine zloty).


The number of shares covered by the dividend payment depends on the
number of own shares (where there is no right to dividend) held by the
Company on the dividend record date and will not exceed, in any case,
the total number of shares in the Company, i.e. 164,010,813.

Legal basis: § 19 section 2 of Polish Regulation of the Minister of
Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on the conditions under which
such information may be recognised as being equivalent to information
required by the legal regulations of a state that is not an EU member
state (Journal of Laws of 2018 year, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Nir Netzer Prezes Zarządu
2019-06-11 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki