REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2021 roku

2021-04-12 12:00
publikacja
2021-04-12 12:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”) przekazuje wstępną informację o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w pierwszym kwartale roku 2021:
1. Liczba lokali sprzedanych w pierwszym kwartale roku 2021: 355 lokali, w tym, 83 lokale zostały sprzedane w projekcie Ursus Centralny (43 lokale w etapie IIa oraz 40 lokali w etapie Ib), 46 lokali w projekcie Miasto Moje V oraz 39 lokali w projekcie Viva Jagodno I;
2. Liczba lokali przekazanych klientom w pierwszym kwartale roku 2021: 185 lokali, w tym 81 lokali zostało przekazanych w projekcie Miasto Moje III, 65 lokali w projekcie Vitalia Residence oraz 15 lokali w projekcie Grunwald2.
Emitent wyjaśnia, że ostateczne dane operacyjne dotyczące sprzedaży i przekazań lokali zostaną opublikowane we właściwych raportach okresowych.
Ponadto Emitent wyjaśnia, że liczba lokali sprzedanych jest to liczba lokali, w stosunku do których zostały zawarte z klientami przedwstępne umowy sprzedaży lub umowy deweloperskie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Preliminary information about number of units sold and
delivered by the Ronson group companies in the first quarter of the year
2021


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) announces
the preliminary information about number of units sold and delivered by
Ronson group companies in the first quarter of the year 2021:


1. The number of units sold during the first quarter of year 2021: 355
units, out of which 83 units were sold in Ursus Centralny project (43
units in phase IIa and 40 units in phase Ib), 46 units in Miasto Moje V
project and 39 units in Viva Jagodno I project;


2. The number of units delivered to customers during the first quarter
of year 2021: 185 units, out of which 81 units were delivered in Miasto
Moje III project, 65 units in Vitalia Residence project, 15 units in
Grunwald2 project.


The Issuer explains that the final operational data on the sale and
delivery of units will be published in the appropriate periodic reports.


The Issuer also explains that the number of sold units is a number of
units, for which the preliminary sale agreement or the developer
contract was signed with customers.


Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Boaz Haim Prezes Zarządu
2021-04-12 Yaron Shama Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki