REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-27 14:05
publikacja
2020-01-27 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) informuje o datach publikacji raportów okresowych Emitenta w 2020 roku:

1. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2019 roku): 11 marca 2020 r.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2019 roku): 11 marca 2020 r.

3. Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2020 roku: 14 maja 2020 r.

4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2020 roku): 12 sierpnia 2020 r.

5. Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2020 roku (obejmujący również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 2020 roku): 10 listopada 2020 r.

Na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Emitent oświadcza o zamiarze nieprzekazywania odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe Emitenta a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2020 r. oraz IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Dates of publication of periodic reports in 2020


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”), announces
the schedule of the dates of publication of the Issuer’s periodic
reports in 2020:

1. Stand-alone annual report for 2019 (including information about the
financial results in the 3-month period ended 31 December 2019): 11
March 2020.

2. Consolidated annual report for 2019 (including information about the
financial results in the 3-month period ended 31 December 2019): 11
March 2020.

3. Consolidated quarterly report for the 3-month period ending on 31
March 2020: 14 May 2020.

4. Consolidated semi-annual report for 2020 (including information about
the financial results in the 3-month period ending on 30 June 2020): 12
August 2020.

5. Consolidated quarterly report for the 9-month period ending on 30
September 2020 (including information about the financial results in the
3-month period ending on 30 September 2020): 10 November 2020.

Pursuant to § 62 para. 1 and 3 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information
provided by issuers of securities (...) (Journal of Laws of 2018 item
757) ("Regulation"), the Issuer declares the intention not to provide
stand-alone quarterly reports and a stand-alone semi-annual report.
Consolidated quarterly reports will include quarterly financial
information of the Issuer and the consolidated semi-annual report will
include semi-annual condensed financial statements of the Issuer
together with the auditors review report.

Pursuant to § 79 para. 2 of the Regulation, the Issuer will not publish
quarterly reports for: Q2 2020 and Q4 2020, respectively.

Legal grounds: Article 56.1.2 of the Act of 29 July 2005, as amended, on
Public Offerings, the Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organised Trading, and on Public Companies in conjunction
with § 80.1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March
2018 regarding current and periodic information provided by issuers of
securities (...) (Journal of Laws of 2018 item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-27 Boaz Haim Prezes Zarządu
2020-01-27 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki