REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych

2020-01-17 07:53
publikacja
2020-01-17 07:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-17
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza, na podstawie art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 lutego 2020 r. Pana Yarona Shama na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku.
Pan Yaron Shama jest certyfikowanym księgowym, posiadającym dwudziestoletnie doświadczenie w branży deweloperskiej. Przed dołączeniem do Zarządu Spółki, Pan Yaron Shama przez dziewięć lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Bellport Corp. (wcześniej: Orchid Development Group ltd), spółce z branży deweloperskiej, prowadzącej działalność w Bułgarii. której akcje były przedmiotem obrotu na londyńskim rynku AIM. Wcześniej, przez dziesięć lat pełnił różne funkcje (w tym Country Manager, CFO, Business Development Manager) w spółkach prowadzących działalność deweloperską w Polsce.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Yaron Shama nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki kapitałowej (powyżej 10% udziałów), spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Appointment of the Finance Vicepresident of the Management
Board of the Company


The Management Board of Ronson Development SE (the “Company”) hereby
announces that on 16 January 2020, the Supervisory Board, acting
pursuant to Article 8.1 of the articles of association of the Company,
appointed, effective as of 1 February 2020, Mr. Yaron Shama to the
position of Finance Vicepresident of the Management Board of the Company
for a five-year joint term of office of the Management Board, which
commenced on 1 April 2019.


Mr. Yaron Shama is a certified public accountant with twenty years’
experience in real estate development sector. Prior joining Company’s
Management Board, Mr. Yaron Shama for nine years was a Chief Financial
Officer at Bellport Corp. (formerly: Orchid Development Group ltd), a
company from the development industry, operating in Bulgaria. whose
shares were traded on the London AIM market. Earlier, for ten years he
performed various functions (including Country Manager, CFO, Business
Development Manager) in companies conducting real estate development
activities in Poland.


In accordance with his representation, Yaron Shama is not registered in
the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on the
National Court Register and he does not conduct any activities outside
the business of the Company which would be competitive to the Company’s
business, and does not participate in any competitive company as a
shareholder of a capital company (above 10% share), civil law company, a
partnership or as a member of a corporate body of any capital company or
any other competing legal person as a member of its corporate bodies.


Legal basis: § 5 point 5 of the Regulation of the Minister of Finance of
29 March 2018 on current and periodic disclosures by issuers of
securities and the conditions for recognising as equivalent the
information that is required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-17 Boaz Haim Prezes Zarządu
2020-01-17 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki