REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy

2021-10-14 16:14
publikacja
2021-10-14 16:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
68._ogloszenie_ZO_seria_T_14Oct2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
68._ogloszenie_ZO_seria_V_14Oct2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
68._ogloszenie_ZO_seria_W_14Oct2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 5 listopada 2021 roku, z inicjatywy Emitenta, zgromadzenia obligatariuszy:

1.obligacji serii T Emitenta wyemitowanych w dniu 7 maja 2018 r.
2.obligacji serii V Emitenta wyemitowanych w dniu 2 października 2020 r.
3.obligacji serii W Emitenta wyemitowanych w dniu 15 kwietnia 2021 r.

(łącznie „Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzeń”).

Zgromadzenia odbędą się w dniu 5 listopada 2021 roku, o godz. 11:00, 11:30 oraz 12:00 odpowiednio w lokalu Michael/Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa.

Ogłoszenia o Zwołaniu Zgromadzeń stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
68. ogłoszenie ZO seria T 14Oct2021 final.pdf68. ogłoszenie ZO seria T 14Oct2021 final.pdf
68. ogłoszenie ZO seria V 14Oct2021 final.pdf68. ogłoszenie ZO seria V 14Oct2021 final.pdf
68. ogłoszenie ZO seria W 14Oct2021 final.pdf68. ogłoszenie ZO seria W 14Oct2021 final.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Notifications on convening the Meetings of Bondholders


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer") hereby
publishes the content of the notifications on convening for 5 November
2021, at the Issuer's initiative, meetings of bondholders of:


1.series T bonds of the Issuer issued on 7 May 2018


2.series V bonds of the Issuer issued on 2 October 2020


3.series W bonds of the Issuer issued on 15 April 2021


(jointly "Notifications on Convening the Meetings").


Meetings will be held on 5 November 2021, at 11:00, 11:30 and 12:00
(respectively) at the premises of Michael / Ström Dom Maklerski S.A., at
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV 7 floor), 00-807 Warsaw.


Notifications of the Convening the Meetings constitutes appendixes to
this current report.


Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Boaz Haim Prezes Zarządu
2021-10-14 Yaron Shama Wiceprezes Zarzadu ds Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki