REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Odstąpienie od istotnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości

2021-04-01 17:06
publikacja
2021-04-01 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Odstąpienie od istotnej umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29 / 2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, dotyczącego zawarcia warunkowej umowy przedwstępnej nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie, dzielnicy Wola, o powierzchni około 1,6 tys. m2 („Nieruchomość”) („Umowa Przedwstępna”), Zarząd Ronson Development SE („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 1 kwietnia 2021 roku), spółka zależna Emitenta, Ronson Development spółka z o.o. – Projekt 4 sp. k. („Spółka”) złożyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Przedwstępnej w związku z nieziszczeniem się warunku zawieszającego do zawarcia umowy ostatecznej, polegającego na przeprowadzeniu procesu due dilligence Nieruchomości z wynikiem satysfakcjonującym dla Spółki.
W związku z odstąpieniem od Umowy przedwstępnej Spółka nie zapłaciła żadnych kwot na rzecz podmiotu sprzedającego.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Withdrawal from the significant preliminary agreement of
purchase of plot


In reference to the current report no. 29 / 2020 dated 14 August 2020,
regarding conclusion of the conditional preliminary agreement for the
purchase of the perpetual usufruct right of a plot of land located in
Warsaw, Wola district, with an area of c.a. 1.6 thousand m2 (the
“Property”) (the “Preliminary Agreement”), the management board of
Ronson Development SE (the “Issuer”), hereby announces that today (i.e.
on 1 April 2021), the Issuer’s subsidiariy, Ronson Development spółka z
o.o. – Projekt 4 sp. k. (the “Company”) made a declaration of withdrawal
from the Preliminary Agreement in connection with the failure to fulfill
the condition precedent to the conclusion of the final agreement,
consisting in carrying out the due diligence process of the Property
with a satisfactory result for the Company.


Due to the withdrawal from the Preliminary Agreement, the Company did
not pay any amounts to the seller.


Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-01 Boaz Haim Prezes Zarządu
2021-04-01 Yaron Shama Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki