REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Nabycie akcji własnych

2020-01-27 17:12
publikacja
2020-01-27 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_07-2020_buyback_27Jan2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_CR_07-2020_buyback_27Jan2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE ("Emitent") niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
• w dniu 20 stycznia 2020 roku nabył 7 753 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,863 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6 688,85 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00473% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 21 stycznia 2020 roku nabył 3 750 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,870 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 262,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00229% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 23 stycznia 2020 roku nabył 10 137 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,830 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 8 413,95 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00618% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 734 522 akcje, które stanowią 0,44785% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 20 – 23 stycznia 2020 roku.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Załącznik RB 07-2020 buyback 27Jan2020.pdfZałącznik RB 07-2020 buyback 27Jan2020.pdf
Attachment CR 07-2020 buyback 27Jan2020.pdfAttachment CR 07-2020 buyback 27Jan2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Purchase of own shares


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) hereby
announces that within the implementation of the share buyback program
approved by the Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of
the Issuer dated 24 January 2019 (current report No. 2/2019 dated 24
January 2019), the brokerage house, acting on the Issuer’s account:


on 20 January 2020 purchased 7,753 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.863 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 6,688.85. The purchased shares constitute
0.00473% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 21 January 2020 purchased 3,750 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.870 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 3,262.50. The purchased shares constitute
0.00229% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 23 January 2020 purchased 10,137 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.830 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 8,413.95. The purchased shares constitute
0.00618% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer.


The total number of own shares held by the Issuer after considering the
above transactions is 734,522 shares, which constitute 0.44785% of the
share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer.


Attached the Issuer submits a list with detailed information on
transactions of purchase of own shares effected between 20 - 23 January
2020.


Legal basis: Article 2 para. 3 Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council with regard to regulatory
technical standards regarding the conditions applicable to buy-back
programs and stabilization measures in connection with article 5 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (the Market Abuse Regulation)
and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of
the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-27 Boaz Haim Prezes Zarządu
2020-01-27 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki