REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Nabycie akcji własnych

2020-01-13 16:30
publikacja
2020-01-13 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_03-2020_buyback_13Jan2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_CR_03-2020_buyback_13Jan2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-13
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE ("Emitent") niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
• w dniu 7 stycznia 2020 roku nabył 2 993 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,849 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 541,48 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00182% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 8 stycznia 2020 roku nabył 3 426 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,837 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 867,84 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00209% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 9 stycznia 2020 roku nabył 3 653 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,839 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 065,41 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00223% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 10 stycznia 2020 roku nabył 3 738 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,840 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 139,92 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00228% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 694 623 akcje, które stanowią 0,42352% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 7 - 10 stycznia 2020 roku.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Załącznik RB 03-2020 buyback 13Jan2020.pdfZałącznik RB 03-2020 buyback 13Jan2020.pdf
Attachment CR 03-2020 buyback 13Jan2020.pdfAttachment CR 03-2020 buyback 13Jan2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Purchase of own shares


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) hereby
announces that within the implementation of the share buyback program
approved by the Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of
the Issuer dated 24 January 2019 (current report No. 2/2019 dated 24
January 2019), the brokerage house, acting on the Issuer’s account:


on 7 January 2020 purchased 2,993 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.849 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 2,541.48. The purchased shares constitute
0.00182% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 8 January 2020 purchased 3,426 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.837 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 2,867.84. The purchased shares constitute
0.00209% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 9 January 2020 purchased 3,653 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.839 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 3,065.41. The purchased shares constitute
0.00223% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 10 January 2020 purchased 3,738 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.840 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 3,139.92. The purchased shares constitute
0.00228% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer.


The total number of own shares held by the Issuer after considering the
above transactions is 694,623 shares, which constitute 0.42352% of the
share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer.


Attached the Issuer submits a list with detailed information on
transactions of purchase of own shares effected between 7 - 10 January
2020.


Legal basis: Article 2 para. 3 Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council with regard to regulatory
technical standards regarding the conditions applicable to buy-back
programs and stabilization measures in connection with article 5 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (the Market Abuse Regulation)
and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of
the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-13 Boaz Haim Prezes Zarządu
2020-01-13 Rami Geris Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki