0,8250 zł
-0,60% -0,0050 zł
Ronson Europe NV (RON)

Nabycie akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_RB_71-2019_buyback_25Nov2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_CR_71-2019_buyback_25Nov2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ronson Development SE ("Emitent") niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
• w dniu 18 listopada 2019 roku nabył 4 143 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,829 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 433,69 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00253% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 19 listopada 2019 roku nabył 3 595 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,821 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 952,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00219% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 20 listopada 2019 roku nabył 5 221 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,822 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 289,83 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00318% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 21 listopada 2019 roku nabył 5 238 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,823 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 312,66 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00319% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
• w dniu 22 listopada 2019 roku nabył 5 078 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,814 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 133,18 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00310% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 583 597 akcji, które stanowią 0,35583% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 18 – 22 listopada 2019 roku.
Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik RB 71-2019 buyback 25Nov2019.pdfZałącznik RB 71-2019 buyback 25Nov2019.pdf
Attachment CR 71-2019 buyback 25Nov2019.pdfAttachment CR 71-2019 buyback 25Nov2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Purchase of own shares


The Management Board of Ronson Development SE (the “Issuer”) hereby
announces that within the implementation of the share buyback program
approved by the Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of
the Issuer dated 24 January 2019 (current report No. 2/2019 dated 24
January 2019), the brokerage house, acting on the Issuer’s account:


on 18 November 2019 purchased 4,143 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.829 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 3,433.69. The purchased shares constitute
0.00253% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 19 November 2019 purchased 3,595 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.821 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 2,952.90. The purchased shares constitute
0.00219% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 20 November 2019 purchased 5,221 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.822 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 4,289.83. The purchased shares constitute
0.00318% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 21 November 2019 purchased 5,238 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.823 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 4,312.66. The purchased shares constitute
0.00319% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer,


on 22 November 2019 purchased 5,078 Issuer’s treasury shares for an
average price of PLN 0.814 per share. The total value of shares
purchased amounted to PLN 4,133.18. The purchased shares constitute
0.00310% of the share capital of the Issuer and votes at the General
Meeting of the Issuer.


The total number of own shares held by the Issuer after considering the
above transactions is 583,597 shares, which constitute 0.35583% of the
share capital of the Issuer and votes at the General Meeting of the
Issuer.


Attached the Issuer submits a list with detailed information on
transactions of purchase of own shares effected between 18– 22 November
2019.


Legal basis: Article 2 para. 3 Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council with regard to regulatory
technical standards regarding the conditions applicable to buy-back
programs and stabilization measures in connection with article 5 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (the Market Abuse Regulation)
and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of
the Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Rami Geris Wiceprezes
2019-11-25 Boaz Haim Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.