REKLAMA

RONSON DEVELOPMENT SE: Emisja obligacji serii W oraz nabycie innych obligacji w celu umorzenia

2021-04-15 16:26
publikacja
2021-04-15 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
RONSON DEVELOPMENT SE
Temat
Emisja obligacji serii W oraz nabycie innych obligacji w celu umorzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku Spółka wyemitowała 100.000 obligacji serii W („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000.000 zł.
Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VII okresu odsetkowego, 15 października 2024 r., w wysokości 40% wartości nominalnej Obligacji oraz drugiej 15 kwietnia 2025 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,0%. Terminy płatności odsetek są półroczne.
Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Spółka:
• nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii R o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł od podmiotów, które nabyły Obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Ponadto Spółka zapłaciła odsetki narosłe od tych obligacji do dnia transakcji;
•abyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii U o łącznej wartości nominalnej 2.247.400 zł od podmiotów, które nabyły Obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną Obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od tych obligacji do dnia transakcji, które zostały zapłacone przez Spółkę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Issuance of series W bonds and purchase of other bonds for
redemption


The Management Board of Ronson Development SE (the “Company”), announces
that on 15 April 2021 the Company issued 100,000 series W bonds (the
“Bonds”) with a nominal value and issue price of PLN 1,000 per Bond and
an aggregate nominal value and issue price of PLN 100,000,000.


The Bonds shall be redeemed by the Issuer through the payment of an
amount equal to the nominal value of each Bond in 2 instalments: the
first at the end of the 7th interest period, on 15 October 2024, by
redeeming 40% of the nominal value of the originally issued Bonds and
the second on 15 April 2025 by redeeming the remaining part of the
nominal value.


The Bonds bear an interest at a variable rate based on the WIBOR rate
for six-month deposits, increased by a margin of 4.0%. Interest is
payable semi-annually.


The Bonds were issued as unsecured bonds.


At the same time, the Management Board informs that the Company:


• purchased for redemption series R bonds with a nominal value of PLN
10,000,000 from the bondholders who purchased the Bonds for at least the
same amount. In addition the Company paid interest accrued on those
bonds until the date of the transaction,


• purchased for redemption series U bonds with a nominal value of PLN
2,247,400 from the bondholders who purchased the Bonds for at least the
same amount. These transactions were settled without cash (by set-off),
except for accrued interest on those bonds until the date of the
transaction, which were paid by the Company.


Legal basis: Article 17 section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of
the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Boaz Haim Prezes Zarządu
2021-04-15 Yaron Shama Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki