REKLAMA

ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

2023-08-17 14:50
publikacja
2023-08-17 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-17
Skrócona nazwa emitenta
ROBINSON EUROPE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2023 roku zawarł z MBank S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym (o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 7/2020 w dniu 20 sierpnia 2020 r., aneksowanego w dniach 07 września 2020 r. – ESPI nr 8/2020), mocą którego wydłużony został Emitentowi termin wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym do 14 sierpnia 2024 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w kwocie 2.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu jest ustalone na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 1,95 p.p. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową, hipoteka umowna na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34 oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 1.600.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100), tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80,0% kwoty Kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 15.11.2024 roku.

Aneks obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-17 Janusz Starko Członek Zarządu Janusz Starko
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki