RESBUD SE: Zakończenie okresu subskrypcji akcji. The end of the share subscription period.

2020-07-07 17:14
publikacja
2020-07-07 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Zakończenie okresu subskrypcji akcji. The end of the share subscription period.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


[English version below]

Zarząd Resbud SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 6 lipca 2020 roku zakończył się okres przedłużonej subskrypcji akcji spółki, rozpoczętej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2020 roku. Na dzień zakończenia przedłużonego okresu subskrypcji, nie dokonano żadnych zapisów na akcje spółki.

Z informacji przekazanych przez inwestorów wynika, że są oni nadal zainteresowani objęciem akcji w ilościach wskazanych w uchwale z dnia 7 stycznia 2020 roku. Powodem braku dokonania zapisów do dnia 6 lipca 2020 roku jest niezakończenie prac nad dopuszczeniem do obrotu nowych akcji a pośrednio prac związanych z zatwierdzeniem uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego. Biorąc pod uwagę przedłużający się czas pracy nad audytem sprawozdania za 2019 rok oraz ograniczenia w zakresie podróży międzynarodowych wywołane COVID19, ukończenie prac na uniwersalnym dokumentem rejestracyjnym nie było możliwe. Prace nad wyżej wymienionym dokumentem są na ukończeniu. W celu zakończenia procesu emisji, Resbud SE umieści w porządku obrad nadchodzącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty uchwał, tożsame z uchwałami podjętymi w dniu 7 stycznia 2020 roku.

Niniejszy raport stanowi aktualizacje informacji zawartych w raporcie 9/2020 z dnia 6 marca 2020 roku oraz w raporcie 12/2020 z dnia 19 marca 2020 roku.

[English version]

Legal basis – art. 17 Paragraph 1 MAR

The management board of Resbud SE, seated in Tallinn informs that on 6 July 2020 the period of extended subscription of shares of the company, started on basis of the resolution adopted by Extraordinary general Meeting adopted on 7 January 2020, has ended. At the end of the extended subscription period, no one has subscribed for the company's share.

From the information provided by investors, it appears that they are interested in acquiring shares in the quantities indicated in the resolution of 7 January 2020. The reason for not subscribing by 6 July 2020 is lack on completion of work on admission to trading of new shares and indirectly the work related to the approval of the universal registration document. Given the prolonged working time on the audit of the 2019 report and the restrictions on international travel caused by COVID19, it was not possible to complete the work on the universal registration document. Work on the above – mentioned document is almost complete. In order to complete the issue process, Resbud SE will place on the agenda of the upcoming Annual General Meeting draft resolutions, the same as the resolutions adopted on 7 January 2020.

This report updates the information included in report 9/2020 of 6 March 2020 and in report 12/2020 of 19 March 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki