REKLAMA

RESBUD SE: Udzielenie poręczenia gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO w zakresie uzgodnionych kontraktów handlowych dostawy materiałów budowlanych przy budowie fabryki celulozowej-papierniczej. The conclusion of surety agreement for bank guarantee by the subsidiary Energokomplyekt OOO in extent of agreed commercial contracts for supply of construction materials for the construction of a pulp and paper factory.

2021-06-02 21:00
publikacja
2021-06-02 21:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Udzielenie poręczenia gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO w zakresie uzgodnionych kontraktów handlowych dostawy materiałów budowlanych przy budowie fabryki celulozowej-papierniczej. The conclusion of surety agreement for bank guarantee by the subsidiary Energokomplyekt OOO in extent of agreed commercial contracts for supply of construction materials for the construction of a pulp and paper factory.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od zależnej spółki Energokompliekt OOO o zawarciu w dniu dzisiejszym z bankiem ROSBANK PAO z siedzibą w Moskwie umowy poręczenia gwarancji bankowej dobrego wykonania na rzecz beneficjenta gwarancji, firmy budowlanej Uralskaja Energeticzeskaja Stroitielna Kompania AO (zwana dalej UESK) z siedzibą w Jekaterynburgu. Poręczenie gwarancji jest do kwoty poręczenia 500.000.000 rubli (słownie: pięćset milionów). Gwarancja dobrego wykonania obejmuje umowę o budowę fabryki celulozowo-papierniczej i modernizacji kotłów. Umowa jest zawarta na zasadach komercyjnych w zamian za powzięte przez beneficjenta gwarancji UESK zobowiązanie z dnia 15 stycznia 2021 roku o wyłącznych zakupach od Energokompliekt OOO materiałów budowlanych na w/w budowę w kwocie nie niższej niż 1.500.000.000 rubli (słownie: jeden miliard pięćset milionów). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.


[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, with registered seat in Tallinn, informs that today it received information from the subsidiary Energokomplyekt OOO about the today conclusion with the bank ROSBANK PAO with its seat in Moscow of a surety agreement for a bank performance guarantee for the benefit of the beneficiary of the guarantee, the construction company Uralskaya Energeticheskaya Strayityelna Kompanyia AO (hereinafter referred to as UESK) based in Yekaterinburg. The surety is up to the amount of the surety 500,000,000 rubles (in words: five hundred million). The performance guarantee covers a contract for the construction of a pulp and paper factory and the modernization of boilers. The contract is concluded on a commercial basis in exchange for the obligation taken by the beneficiary of the UESK of January 15, 2021 regarding the exclusive purchase of building materials from Energokomplyekt OOO for the above-mentioned construction in the amount not lower than 1,500,000,000 rubles (in words: one billion five hundred million). The other terms and conditions of the contract do not differ from the usual terms of this type of contract.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2021-06-02 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki