REKLAMA

RESBUD SE: Nabycie udziałów w celu pokrycia wkładu niepieniężnego na akcje nowej emisji. Acquisition of shares to cover in-kind contribution of new issued shares.

2021-02-04 23:11
publikacja
2021-02-04 23:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-04
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Nabycie udziałów w celu pokrycia wkładu niepieniężnego na akcje nowej emisji. Acquisition of shares to cover in-kind contribution of new issued shares.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 4 lutego 2021 roku Spółka nabyła udziały w spółkach: Uniwersim Sp. z o. o. – 100% udziałów, Conpol Sp. z o. o. – 61,36% udziałów oraz Energokompliekt OOO – udział 83,7% w kapitale zakładowym. Nabycie udziałów w tych spółkach stanowi element procesu emisji akcji, uchwalonej w dniu 7 września 2020 roku. Emitent przypomina, że na skutek zapisów na akcje przydzielono łącznie 218.520.263 sztuk akcji nowej emisji. Pokrycie nowych akcji nastąpiło za pośrednictwem wkładów niepieniężnych w postaci udziałów spółek wskazanych powyżej. Emitent przypomina, że cena emisyjna jednej akcji nowej emisji wynosi 0,1467 EURO. Całkowita wartość nowych akcji wynosi 32.056.923 EURO.

Nabycie w dniu 04 lutego 2021 roku udziałów powoduje obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez emitenta, począwszy od 2021 roku z następującymi spółkami: Uniwersim Sp. z o. o. – 100% udziałów, Conpol Sp. z o. o. – 100% udziałów oraz Energokompliekt OOO – 100% udziałów (87,8% bezpośrednio i 12,2% pośrednio).

Ostatnim etapem związanym z emisją akcji będzie złożenie do estońskiego rejestru handlowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. Informację na temat dokonania podwyższenia emitent przekaże niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia z rejestru handlowego.

Zawarte w dniu 4 lutego 2021 roku umowy potwierdzają wstępne oceny zarządu, dotyczące składu akcjonariatu po podwyższeniu kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu akcji nowej emisji żaden z akcjonariuszy nie przekroczy progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto największymi akcjonariuszami Spółki pozostaną Alexey Petrov oraz Iwona Długosz (za pośrednictwem spółki DKW Polska OÜ).

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji przekazanych w raportach numer 29/2020, 31/2020 oraz 32/2020.


[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 4 February 2021 the company acquired shares in: Uniwersim Sp. z o. o. – 100%, Conpol Sp. z o. o. – 61.36% and Energokompliekt OOO – 83.7% in share capital. The acquisition of shares in these companies is a part of the share issue process, adopted on 7 September 2020. The issuer reminds, that a total of 218,520,263 shares of new emission have been allocated in result of a subscription. The new shares were covered by in-kind contributions in the form of shares of the companies mentioned above. The issuer recalls that the issue price of one new issued share is EUR 0.1467. The total value of the new issued shares is EUR 32,056,923.

The shares acquired on 4 February 2021 obligate issuer to prepare consolidated financial statements from 2021 year with the following companies: Uniwersim Sp. z o. o. – 100% share, Conpol Sp. z o. o. -100% share and Energokompliekt OOO – 100% share (87.8% directly and 12.2% indirectly).

The agreements concluded on 4 February 2021 confirm the preliminary assessments of the Management Board regarding the composition of the shareholders structure after increase share capital. After the registration of new issued shares, none of the shareholders shall exceed the threshold of 50% votes at the general meeting. In addition, Alexey Petrov and Iwona Długosz (through DKW Polska OÜ) will remain the largest shareholders of the Company.

The last stage related to the issue of shares will be the submission of an application to the Estonian commercial register for registration of an increase in the share capital. The issuer shall provide information on the increase as soon as it receives the decision from the commercial register.

This report updates the information provided in reports 29/2020, 31/2020 and 32/2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-04 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki