REKLAMA

RESBUD SE: Dokonanie przydziału akcji nowej emisji. Allocation of new issued shares.

2020-12-31 12:44
publikacja
2020-12-31 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-31
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Dokonanie przydziału akcji nowej emisji. Allocation of new issued shares.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku dokonał przydziału akcji nowej emisji, przeprowadzonej zgodnie z uchwałami powziętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RESBUD SE w dniu 7 września 2020 roku.

Zarząd przydzielił łącznie 218.520.263 sztuk akcji nowej emisji. Akcje zostały przydzielone akcjonariuszom spółek Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o. o. oraz Uniwersim sp. z o. o. Przydział został dokonany w oparciu o złożone przez przyszłych akcjonariuszy formularze subskrypcyjne, zawierające zapisy na nowe akcje.

Według wstępnej oceny zarządu dokonanej na podstawie składu aktualnego akcjonariatu oraz złożonych zapisów, żaden z akcjonariuszy po objęciu akcji nowej emisji nie przekroczy progu 50 % głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto największymi akcjonariuszami Spółki pozostaną Alexey Petrov oraz Iwona Długosz (za pośrednictwem spółki DKW Polska OÜ).

Kolejnymi krokami związanymi z procesem emisji nowych akcji będzie zawarcie umów przenoszących wkłady oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego RESBUD SE. Celem dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego RESBD SE jest zobowiązany na podstawie przepisów estońskich do wyceny lub aktualizacji wyceny wnoszonych wkładów. Zważywszy na to, że Spółka posiada siedzibę na terytorium Estonii, natomiast przedmiotem wkładów są udziały w spółkach położonych na terenie Rosji oraz Polski (spółki zagraniczne), proces związany z wyceną może potrwać do końca lutego 2021 roku. Termin ten może ulec dodatkowo nieznacznemu wydłużeniu, co jest spowodowane sytuacją epidemiologiczną wywołaną epidemią wirusa COVID-19, która wpływa na możliwość przemieszczania się pomiędzy krajami.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji przekazanych w raportach numer 29/2020 oraz 31/2020.

[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 31 December 2020 it has allocated new issued shares, according to resolutions adopted at the Annual General Meeting of RESBUD SE form 7 September 2020.

The Management Board allocated a total of 218. 520. 263 new issued shares. The shares were granted to shareholders of Energokomplekt OOO, Conpol sp. z o. o. and Uniwersim Sp. z o.o. The allocation was made on the basis of subscription forms submitted by future shareholders, containing submissions for new shares.

According to the preliminary assessment of the Management Board based on the composition of the current shareholders and the forms submitted, none of the shareholders after the acquiring new issued shares will exceed the threshold of 50 % of the votes at the general meeting. Furthermore, Alexey Petrov and Iwona Długosz (through DKW Polska OÜ) will remain the largest shareholders of the Company.

The next steps related to the process of issuing new shares will be the conclusion of contracts transferring in-kind contributions and the registration of an increase in the share capital of RESBUD SE. In order to register an increase in the share capital RESBUD SE is obliged under Estonian legislation to estimate or revalue the contributions made. Given that the company registered office is in Estonia and the subject of in-kind contributions are shares in companies located in Russia and Poland (foreign companies), the estimation process may take until the end of February 2021. This deadline additionally may be slightly extended due to the epidemiological situation caused by the COVID-19 virus outbreak, which affects the possibility of travel between countries.

This report updates the information provided in reports 29/2020 and 31/2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-31 Jarosław Gerard Podolski Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki