REKLAMA

RESBUD SE: Częściowy podział zysku uzyskanego przez spółkę zależną od emitenta. Partially distribution of profit made by subsidiary of the issuer.

2021-12-10 17:24
publikacja
2021-12-10 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-10
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Częściowy podział zysku uzyskanego przez spółkę zależną od emitenta. Partially distribution of profit made by subsidiary of the issuer.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku podjęta została uchwała przez spółkę zależną ENERGOKOMPLEKT OOO w przedmiocie częściowej wypłaty zysku (w postaci dywidendy), wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Do wypłaty na rzecz wspólników przeznaczono kwotę 35.000.000 RUB, co stanowi około 422.000 EURO. Łączy zysk spółki zależnej na dzień 30 września 2021 roku wynosił 112.008.000 RUB. Decyzja dotycząca przeznaczenia pozostałej części zysku nie została jeszcze podjęta.

Ponadto zarząd emitenta informuje, że po zakończeniu roku obrotowego 2021 zamierza wprowadzić politykę dywidendową spółki RESBUD SE. W ocenie zarządu w przypadku uzyskania przez grupę wyników, które zapewnią zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych, część zysku wypracowanego przez spółkę powinna zostać wypłacona akcjonariuszom RESBUD SE. Szczegóły dotyczące polityki dywidendowej zostaną podane w odrębnym raporcie oraz umieszczone na stronie internetowej emitenta w pierwszym kwartale roku 2022.

Szacunkowa wartość dywidendy wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik RUB/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 10 grudnia 2021 roku.

[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resub SE with its registered office in Tallin informs, that on 10 December 2021 a resolution was adopted by the subsidiary ENERGOKOMPLEKT OOO regarding partial payment of profit (in the form of a dividend), generated in the period from 1 January 2021 to 30 September 2021. The amount of RUB 35,000,000 was allocated to the shareholders, which is about EUR 422,000. The total profit of the subsidiary as at 30 September 2021 was 112,008,000 RUB. The decision on the allocation of the remaining part of the profit has not yet been made.

In addition, the issuer's Management Board informs, that after the end of the financial year 2021, it intends to introduce a dividend policy of RESBUD SE. In the opinion of the Management Board, if the group obtains results that will ensure that investment needs are met, part of the profit generated by the company should be distributed to shareholders of RESBUD SE. Details regarding of the dividend policy will be provided in a separate report and placed on the issuer's website in the first quarter of 2022.

The estimated value of dividend indicated by the issuer in EURO was determined on the basis of the RUB/EURO rate, published by the European Central Bank on 10 December 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-10 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2021-12-10 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki