RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Nabycie długoterminowych aktywów finansowych. Update of the information on the issuer's significant receivables. Purchase of the long term financial assets.

2019-10-04 21:49
publikacja
2019-10-04 21:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Nabycie długoterminowych aktywów finansowych. Update of the information on the issuer's significant receivables. Purchase of the long term financial assets.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
{English version below Polish]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 4 października 2019 roku zawarł jako kupujący rozporządzającą umowę sprzedaży udziałów spółki prawa rosyjskiego ENERGOKOMPLEKT OOO (rosyjski numer rejestracyjny 1136670023071). Drugą strona umowy jest znaczący akcjonariusz emitenta AP ENERGOBAU OÜ z siedzibą w Tallinie.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji na temat znaczących należności emitenta, przekazanych w raportach bieżących numer 5/2019, 7/2019 i 8/2019, 26/2019 i 31/2019.

Umowa rozporządzająca została zawarta zgodnie z informacjami przekazywanymi przez spółkę we wcześniejszych raportach. Emitent zakupił 4,1 % udziałów w spółce ENERGOKOMPLEKT OOO za cenę 2.077.703 (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) Euro. Termin płatności został ustalony przez strony na dzień 31 grudnia 2019 roku. Cena zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami zostanie zapłacona przez potrącenie wzajemnych należności. Potrącenie nastąpi w drodze umownej, o czym emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Zawarcie umowy na wskazanych powyżej warunkach zostało dokonane w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej spółki Resbud SE, wyrażającą zgodę na warunki transakcji. Ponadto cena transakcji została ustalona w oparciu o wycenę udziałów sporządzoną przez niezależnego eksperta.

[English version]

legal basis art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE, seated in Tallinn, informs that on 4 October 2019 has concluded as a buyer disposal agreement of shares of the Russian law company ENERGOKOMPLEKT OOO (Russian registration number 1136670023071). The other party of the agreement is a major shareholder of the issuer AP ENERGOBAU OÜ, seated in Tallinn.

This report is an update of the information on the issuer's significant receivables reported in the current reports number 5/2019, 7/2019, 8/2019, 26/2019 and 31/2019.

The disposal agreement was concluded according to the information provided by the company in previous reports. Issuer purchased 4.1% of the shares in Energokomplekt OOO for the price of 2.077.703 (two million seventy seven thousand seven hundreds and two) Euros. The date of payment was fixed by the parties on 31 December 2019. Price according to the information previously communicated, will be paid as set off with the mutual receivables. The set off agreement will be carry out as a separate agreement, about which issuer will inform in a separate current report.

The conclusion of the agreement under the conditions indicated above, was made on the basis of the resolution of the Supervisory Board of Resbud SE, which consents to the terms of the transaction. Moreover, the transaction price was determined on the basis of the valuation of the shares drawn up by an independent expert.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Bartosz Stradomski Prezes Zarządu / President of the Management Board
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki