REKLAMA

REMORSOL: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-09 23:57
publikacja
2021-06-09 23:57
Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza, Romana Gabrysia (dalej: „Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru.
2.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
4.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Żądanie zawierało również projekty uchwał.
Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru.
14.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji.
15.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19.Wolne wnioski i dyskusja.
20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz oświadczył, iż powyższe zmiany wynikają w całości z zawartej w dniu 9 czerwca 2021 r. umowy inwestycyjnej.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210609_235720_0000134407_0000132462.pdf
20210609_235720_0000134407_0000132463.pdf
20210609_235720_0000134407_0000132464.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki