REKLAMA
WAŻNE

REMORSOL: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2022-01-07 17:46
publikacja
2022-01-07 17:46
Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 stycznia 2022 r., w przedmiocie m. in. zarejestrowania zmian § 7 ust. 2(1), § 20 ust. 3(1), § 30 ust. 1 lit. e oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki, które zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.

- Obecna treść § 7 ust. 2(1) (dodano):
„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F i G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii F i G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 15 z dnia 30 czerwca 2021 r.”;

- Obecna treść § 20 ust. 3(1) (dodano):

„Tak długo, jak spółce pod firmą Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k. (KRS 0000849594) przysługiwać będzie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k. uprawniona jest do powoływania i odwoływania (uprawnienie osobiste) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.”;

- Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 lit. e:
„wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej”;

- Obecna treść § 30 ust. 1 lit. e:
„wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 i 3(1) Statutu Spółki”;

- Obecna treść się § 24 ust. 3 (dodano):
„W każdym z poniższych przypadków Rada Nadzorcza zobowiązana jest do podjęcia, bezwzględną większością głosów, przy obecności na danym posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej:
(a)udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązujących, rozporządzających i upoważniających czynności prawnych, w szczególności zgody na zawieranie umów (warunkowych, z wyjątkiem umów zawierających warunek uzyskania zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, przedwstępnych, jak i ostatecznych) oraz składanie jednostronnych oświadczeń woli, w szczególności, choć nie wyłącznie, w zakresie udzielania gwarancji, wystawiania lub emisji papierów wartościowych, zwłaszcza weksli [także weksli in blanco, z wyłączeniem przypadków, w których deklaracja wekslowa ustala kwoty zobowiązania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w dniu podpisania takiej deklaracji] o wartości przekraczającej:
(i)jednorazowo – kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności; lub
(ii)łącznie dla wszystkich czynności dokonanych z określonym podmiotem lub z podmiotami powiązanymi (w jakikolwiek sposób) z takim podmiotem, dokonanych w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy – kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności.”.


W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220107_174615_0000138189_0000136866.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki