REKLAMA

REMOR SOLAR S.A.: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-10 00:03
publikacja
2021-06-10 00:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
REMOR_SOLAR_09062021_ogloszenie_zmiana_porzadku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR_SOLAR_09062021_projekty_uchwal_ZWZ_zmiana_porzadku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMOR_SOLAR_09062021_formularz_glosowania_zmiana_porzadku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
REMOR SOLAR S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza, Romana Gabrysia (dalej: „Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru.
2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Żądanie zawierało również projekty uchwał.
Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski i dyskusja.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz oświadczył, iż powyższe zmiany wynikają w całości z zawartej w dniu 9 czerwca 2021 r. umowy inwestycyjnej.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.
Załączniki
Plik Opis
REMOR_SOLAR_09062021_ogloszenie_zmiana_porzadku.pdfREMOR_SOLAR_09062021_ogloszenie_zmiana_porzadku.pdf Ogłoszenie
REMOR_SOLAR_09062021_projekty_uchwał_ZWZ_zmiana_porzadku.pdfREMOR_SOLAR_09062021_projekty_uchwał_ZWZ_zmiana_porzadku.pdf Projekty uchwał
REMOR_SOLAR_09062021_formularz_glosowania_zmiana_porzadku.pdfREMOR_SOLAR_09062021_formularz_glosowania_zmiana_porzadku.pdf Formularz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki