REKLAMA

REMOR SOLAR S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej

2021-06-09 16:35
publikacja
2021-06-09 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
REMOR SOLAR S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu (dalej: "Spółka", „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał, z osobą prawną z branży budownictwa przemysłowego z siedzibą w Polsce (dalej: „Inwestor”), umowę inwestycyjną (dalej: "Umowa Inwestycyjna").

Umowa Inwestycyjna określa warunki współpracy Spółki z Inwestorem i stanowi istotny krok w kierunku rozbudowania i umocnienia pozycji i Emitenta w branży fotowoltaicznej. Realizacja jej postanowień daje możliwość znaczącego wzrostu generowanych przez Spółkę przychodów poprzez uzyskanie zdolności finansowej do kompleksowego realizowania budowanych farm (wraz z dostawą paneli fotowoltaicznych oraz osprzętu elektrycznego). Dzięki nawiązaniu współpracy z Inwestorem (zaplecze finansowe, materiałowe oraz projektowe) Spółka praktycznie od razu uzyskuje kompetencje do współpracy z istotnymi podmiotami działającymi na polskim rynku transformacji energetycznej. Umowa określa w szczególności warunki dokapitalizowania Spółki przez Inwestora, udostępnienia Spółce przez Inwestora limitów zakupowych na materiały oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, obejmujących budowę farm fotowoltaicznych o wartości nie mniej niż 100 MW. Zawiązana relacja z Inwestorem ma charakter strategiczny i długookresowy, a jej celem jest wspólne zbudowanie wartości Spółki i uzyskanie istotnego miejsca na polskim rynku OZE.

Łączna wartość środków pieniężnych, które Inwestor może przeznaczyć w ramach inwestycji w Spółkę wynosi 12.000.000,00 zł, przy czym w pierwszym etapie zostanie wpłacona kwota 3.000.000,00 zł, w toku planowanego objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela nowej emisji. Zarząd zobowiązał się do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zaoferowaniu tych akcji Inwestorowi w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Pozostała wartość inwestycji będzie mogła zostać zrealizowana przez Inwestora w drodze zamiany wyemitowanych przez Spółkę, a następnie objętych przez Inwestora, warrantów subskrypcyjnych, na akcje nowej emisji. Strony przewidziały emisję warrantów subskrypcyjnych dla Inwestora w ilości 3.000.000 sztuk. Warranty subskrypcyjne zostaną objęte przez Inwestora nieodpłatnie, natomiast objęcie akcji następować będzie po spełnieniu się warunków i po cenie emisyjnej, wynoszącej 3,00 zł za akcję, tj. za łączną kwotę do 9.000.000,00 zł. Prawo do złożenia oświadczenia o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych wygaśnie w dniu 31 grudnia 2023 r.

Strony zobowiązały się współpracować w ramach realizacji projektów, w następujących modelach:
- jako wspólna realizacja na zasadach konsorcjum (lub analogicznych), gdzie Spółka będzie w szczególności pełniła rolę generalnego wykonawcy, lub
- Spółka będzie realizowała w całości projekty wskazane przez Inwestora, lub
- realizacja projektów następować będzie poprzez spółkę celową utworzoną przez Inwestora oraz Spółkę lub ich podmioty powiązane.

Inwestor zobowiązał się, iż udostępni swoje zasoby finansowe w postaci limitów zakupowych do maksymalnej kwoty wynoszącej 9.000.000,00 zł w powiązaniu z realizacją przez Spółkę zgłoszonych przez Inwestora projektów lub innych projektów budowy farm fotowoltaicznych realizowanych przez Spółkę, przy czym dostawa materiałów w ramach limitu zakupowego (kredyt kupiecki) będzie realizowana na warunkach rynkowych, przy weryfikacji ofert posiadanych przez Spółkę.

Ponadto, Inwestor oświadczył, iż dołoży starań do zapewnienia realizacji przez Spółkę (jako generalnego wykonawcy) - wspólnie z Inwestorem lub samodzielnie przez Spółkę - projektów, których łączna moc wyniesie przynajmniej 100 MW, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r., a Spółka zobowiązała się przy realizacji tych projektów do wykorzystania ww. limitów zakupowych.

Umowa Inwestycyjna przewidziała także konieczne do dokonania przez Spółkę zmiany Statutu Spółki, które przyznawać będą uprawnienia osobiste dla Inwestora, w zakresie powoływania i odwoływania początkowo jednego członka Rady Nadzorczej, a w dalszej kolejności dwóch członków Rady Nadzorczej i jednego członka Zarządu, a także zmiany w zakresie udzielania zgody przez Radę Nadzorczą na niektóre czynności prawne.

Strony zobowiązały się również do zawarcia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. porozumień, zgodnie z którymi dominujący akcjonariusze Spółki oraz Inwestor zobowiążą się do niezbywania posiadanych przez nich akcji (lock-up) w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r., z wyłączeniem sprzedaży posiadanych przez nich akcji o łącznej wielkości nieprzekraczającej 10%.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki