REKLAMA

REMOR SOLAR S.A.: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji na okaziciela serii E

2021-07-01 17:12
publikacja
2021-07-01 17:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
REMOR SOLAR S.A.
Temat
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji na okaziciela serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu (dalej: "Spółka", „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2021 r. przez Atlas Energy Polska Ignasiak spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „AEP”) oraz Delta Capital Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: „DCG”) zarówno umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B, jak i umów objęcia akcji na okaziciela serii E.
Na mocy umów objęcia warrantów subskrypcyjnych AEP objęła 3.000.000 (trzy miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, a DCG objęła 100.000 (sto tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B. Zgodnie z treścią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 30 czerwca 2021 roku warranty subskrypcyjne serii A i serii B zostały objęte przez wszystkich uprawnionych. Każdy warrant subskrypcyjny serii A i B uprawnia posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej serii F i G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 3,00 zł. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych będą mogły być realizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. przez AEP oraz 10 lat przez DCG.
Ponadto na mocy podpisanych umów AEP objęła 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki. Po zarejestrowaniu zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udział AEP w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił około 13,99%. Z kolei DCG objęła 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki i jej udział w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił około 1,4%. Łączna wartość emisyjna wyniosła zatem 3.300.000,00 zł. Strony ustaliły, iż AEP i DCG przeleją środki pieniężne z tytułu objęcia akcji serii E na konto bankowe Spółki w terminie 2 dni roboczych, tj. do dnia 2 lipca 2021 r.

Zarówno AEP, jak i DCG zobowiązały się do niezbywania akcji na okaziciela serii E, za wyjątkiem akcji o łącznej wielkości nieprzekraczającej 10% objętej liczby, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r., a także za wyjątkiem przeniesienia własności 200.000 akcji przez AEP na rzecz DCG.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że AEP jest podmiotem z Grupy Atlas Ward Polska - jednego z liderów polskiego rynku konstrukcji stalowych. Od 1999 roku Grupa jako generalny wykonawca przeprowadziła kilkaset realizacji obiektów logistycznych, magazynowych, produkcyjnych, biurowych, handlowo – usługowych i innych.

AEP prowadzi kompleksowe wykonawstwo farm fotowoltaicznych od etapu pozyskania gruntu, poprzez development projektu, aż po budowę i oddanie instalacji do użytkowania. Obecnie AEP pracuje nad inwestycjami fotowoltaicznymi o mocy 400 MW na własny rachunek, a w najbliższym czasie przystąpi do kolejnych realizacji na zabezpieczonych gruntach. Docelowo AEP planuje dostarczać klientom i partnerom kompleksowe rozwiązania OZE, wyposażone w technologie przetwarzania i składowania energii, w tym technologie wodorowe.

Zawiązana relacja Spółki i AEP ma charakter strategiczny i długookresowy, a jej celem jest wspólne zbudowanie wartości Spółki i uzyskanie istotnego miejsca na polskim rynku OZE.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż stanowi realizację postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 9 czerwca 2021 r., jest ważnym elementem strategii Emitenta oraz może mieć w przyszłości znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki