REKLAMA

REMAK: Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 r.

2021-12-08 13:11
publikacja
2021-12-08 13:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_NWZA_w_dniu_7_grudnia_2021_roku..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_poddane_pod_glosowanie,_a_niepodjete_przez_NWZA_w_dniu_7_grudnia_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala_RN_+_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_lata_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", „Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 7 grudnia 2021 roku wraz z treścią dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także treść uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

Emitent zawiadamia o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do dnia 5 stycznia 2022 roku, do godz. 9:00.

Jednocześnie, Spółka informuje, iż po rozpatrzeniu przewidzianych porządkiem obrad punktów od 1.-5., wobec wniosku akcjonariusza Zarmen sp. z o.o. o ogłoszenie przerwy w obradach, celem zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą do Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, z którą to kandydaturą akcjonariusz nie mógł się wcześniej zapoznać, akcjonariusze: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” i Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander złożyli pisemne oświadczenie wskazujące na utworzenie oddzielnej grupy i podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Pana Grzegorza Janasa na członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wnosząc o dołączenie tego oświadczenia do protokołu z obrad walnego zgromadzenia. Jednocześnie oświadczyli, iż załączone oświadczenie jest złożone wraz z podpisaną listą grupy i podpisaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Emitent stoi na stanowisku, iż przedłożenie pisemnego oświadczenia stwierdzającego podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie rodzi żadnych skutków prawnych. Spółka celem potwierdzenia powyższego stanowiska, iż nie doszło do skutecznego podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyborze członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz oddelegowania go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, zamierza poddać przedmiotową kwestię pod rozstrzygniecie właściwego Sądu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku..pdfUchwały podjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku..pdf
Uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku.pdfUchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte przez NWZA w dniu 7 grudnia 2021 roku.pdf
raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfraport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
uchwała RN + sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdfuchwała RN + sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
2021-12-08 Marcin Garlej Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki