REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji serii F

2021-09-13 17:53
publikacja
2021-09-13 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-13
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie emisji obligacji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rank Progress S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2021 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta, podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F („Obligacje”).
Zgodnie z treścią uchwały Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, nie wyższej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych). Jednocześnie określono próg emisji wynoszący co najmniej 30.000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji by emisja doszła do skutku. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych.
Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększonej o marżę.
Wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 września 2024 r.
Zgodnie z warunkami emisji Obligacje zostaną zabezpieczone w sposób szczegółowo w nich określony.
Po odliczeniu kosztów związanych z emisją Obligacji, środki pozyskane przez Emitenta zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną oraz deweloperską w sektorze nieruchomości (w tym na nabywanie praw własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży lub realizacji na nich inwestycji wspólnie z innymi podmiotami).
Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej zgodnie z postanowieniami art. 2 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”). Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do potencjalnych nabywców będących Inwestorami Kwalifikowanymi bez obowiązku publikowania prospektu emisyjnego w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-13 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki