REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

2022-06-03 15:33
publikacja
2022-06-03 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_ZWZ_2022-06-30_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_ZWZ_2022-06-30_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
08_ZWZ_2022-06-30_Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
09_ZWZ_2022-06-30_Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
14_ZWZ_2022-06-30_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
15_ZWZ_2022-06-30_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_RT_S.A.-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
16_ZWZ_2022-06-30_Opinia_RN_dot._zmian_do_Polityki_wynagrodzen_[skan].pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
17_ZWZ_2022-06-30_Rainbow_Tours_Polityka_wynagrodzen_(tj._ze_zmianami).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
18_ZWZ_2020-06-30_Rainbow_Tours_Regulamin_Rady_Nadzorczej_(tj._ze_zmianami).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 3 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 30 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2021.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2021 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2021 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2021 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2021.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2021.
11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
16) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2021.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki.
18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:
18.1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 2 i 4 Statutu Spółki,
18.2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 i 3 Statutu Spółki,
18.3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 21 Statutu Spółki,
18.4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 23 Statutu Spółki.
19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ):
(-) Ogłoszenie o ZWZ – 03.06.2022 r.
(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 14.06.2022 r.
(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 15.06.2022 r.
(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 09.06.2022 r.
(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 12.06.2022 r.
(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 27.06.2022 r.
(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 30.06.2022 r.
(-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 30.06.2022 r.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami),
a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
(3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku”,
(4) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2021 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2021 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2021 rok”,
(5) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2021”,
(6) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”,
(7) Opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny przygotowanych przez Zarząd Spółki zmian do „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”,
(8) Tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” uwzględniający wszystkie, przyjęte przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą projektowane zmiany polityki,
(9) Tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” uwzględniający wszystkie zmiany regulaminu wprowadzone przez Radę Nadzorczą (do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2021 oraz RS-2021 z dnia 29.04.2022 r.: (-) „Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2021”, (-) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2021 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, (-) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2021 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2021 rok, a także (-) klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”.

W zakresie punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidziane jest podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, nowej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. W ramach dokumentacji przedstawianej przez Spółkę w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, mając na celu m.in. wykonanie zasady ładu korporacyjnego nr 4.9. objętej dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Spółka zamieści na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, w w/w zakładce w pakiecie wszystkich materiałów związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 27 czerwca 2022 roku:
(1) szczegółowe notki biograficzne kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki zawierających opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej),
(2) oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
01 ZWZ 2022-06-30 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf01 ZWZ 2022-06-30 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
02 ZWZ 2022-06-30 Projekty uchwał ZWZ.pdf02 ZWZ 2022-06-30 Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ
08 ZWZ 2022-06-30 Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2021.pdf08 ZWZ 2022-06-30 Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_w_2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku
09 ZWZ 2022-06-30 Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2021.pdf09 ZWZ 2022-06-30 Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za 2021 rok
14 ZWZ 2022-06-30 Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_final.pdf14 ZWZ 2022-06-30 Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_final.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok
15 ZWZ 2022-06-30 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach RT S.A.-sig.pdf15 ZWZ 2022-06-30 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach RT S.A.-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzenaich za 2021 rok
16 ZWZ 2022-06-30 Opinia RN dot. zmian do Polityki wynagrodzeń [skan].pdf16 ZWZ 2022-06-30 Opinia RN dot. zmian do Polityki wynagrodzeń [skan].pdf Opinia Rady Nadzorczej z oceny zmian do Polityki wynagrodzeń
17 ZWZ 2022-06-30 Rainbow_Tours_Polityka_wynagrodzeń (tj. ze zmianami).pdf17 ZWZ 2022-06-30 Rainbow_Tours_Polityka_wynagrodzeń (tj. ze zmianami).pdf Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń uwzględniajacy wprowadzane zmiany
18 ZWZ 2020-06-30 Rainbow_Tours_Regulamin_Rady_Nadzorczej (tj. ze zmianami).pdf18 ZWZ 2020-06-30 Rainbow_Tours_Regulamin_Rady_Nadzorczej (tj. ze zmianami).pdf Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniajacy wprowadzone zmiany

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki