REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

2022-09-15 13:31
publikacja
2022-09-15 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_28_2022_Zal1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_28_2022_Zal2_Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 15 września 2022 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 12 października 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako zyski zatrzymane, w tym utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021,
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ):
(-) Ogłoszenie o NWZ – 15.09.2022 r.
(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 26.09.2022 r.
(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 27.09.2022 r.
(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 21.09.2022 r.
(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 24.09.2022 r.
(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 07.10.2022 r.
(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 12.10.2022 r.
(-) Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 12.10.2022 r.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”.
Załączniki
Plik Opis
RB 28_2022 Zal1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfRB 28_2022 Zal1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
RB 28_2022 Zal2 Projekty uchwał NWZ.pdfRB 28_2022 Zal2 Projekty uchwał NWZ.pdf Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki