REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych

2021-04-20 17:25
publikacja
2021-04-20 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), iż w dniu 20 kwietnia 2021 roku Spółka zawarła z kontrahentem, tj. ze Smartwings Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, umowę czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami), zwaną dalej „Umową Czarteru”.
Przedmiotowa Umowa Czarteru, zawarta na czas jej obowiązywania do dnia 15.05.2022 r., dotyczy zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2021” oraz „Zima 2021/2022”, niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy Czarteru i świadczenia usług czarterowych (pierwszy lot czarterowy) przypada w dniu 29.04.2021 r., zaś zakończenie świadczenia usług czarterowych (ostatni lot czarterowy) przewidziano na dzień 23.04.2022 r.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Czarteru, w dniu jej podpisania wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru dla sezonu „Lato 2021” jest szacowana w kwocie w wysokości: 13.018.076 USD, co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości 49.126.313,40 PLN, przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 20.04.2021 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 075/A/NBP/2021 (kurs 3,7737). Z uwagi na fakt, iż wpływ na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru ma szereg czynników o charakterze zmiennym (w tym m.in. zmienne składniki kosztów), a także z uwagi na brak możliwości wyceny wartości usług dla sezonu „Zima 2021/2022” w dniu podpisania Umowy Czarteru – ostateczna i rzeczywista wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru może różnić się od podanej powyżej wartości szacunkowej. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Czarteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co również może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Czarteru.
Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.
Umowa Czarteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

Emitent uznał, że wartość i znaczenie przedmiotowej Umowy Czarteru dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki