35,0000 zł
-2,51% -0,9000 zł
Rainbow Tours SA (RBW)

Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-07
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), iż w dniu 7 stycznia 2020 roku powziął informację o podpisaniu przez kontrahenta Spółki i tym samym o zawarciu przez Spółkę z kontrahentem, tj. ze Smartwings Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Travel Service Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, aneksu nr 1 do zawartej pomiędzy wskazanymi stronami umowy czarteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami), zwanymi dalej odpowiednio: „Aneksem Nr 1” oraz „Umową Czarteru”.
Spółka informowała o zawarciu ze Smartwings Poland sp. z o.o. Umowy Czarteru w drodze raportu bieżącego Nr 29/2019 z dnia 26 września 2019 roku.
Mocą postanowień Aneksu Nr 1 do Umowy Czarteru strony rozszerzyły przedmiot Umowy Czarteru i usług świadczonych przez Smartwings Poland Sp. z o.o. na rzecz Spółki, poprzez wprowadzenie dodatkowych pakietów lotów na różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Umowa Czarteru dotyczy zakupu przez Rainbow Tours S.A. miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym „Lato 2020” oraz „Zima 2020/2021”, niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi czarterowe na przewidzianych treścią Umowy Czarteru (wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem Nr 1) różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Mocą postanowień Aneksu Nr 1 do Umowy Czarteru wprowadzono dodatkowe loty na różnych kierunkach wakacyjnych destynacji.
W związku z zawarciem Aneksu Nr 1 wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru jest obecnie szacowana w łącznej kwocie w wysokości: 54.946.347,40 USD (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem dolarów amerykańskich 40/100), co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości 220.290.896,00 PLN (dwieście dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych polskich), przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 26 września 2019 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 187/A/NBP/2019 (kurs 4,0092), tj. z dnia zawarcia Umowy Czarteru.
Zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Umowy Czarteru, wartość usług stwierdzonych Umową Czarteru w dniu jej podpisania (tj. w dniu 26 września 2019 roku) szacowana była w kwocie w wysokości: 35.620.534,29 USD (trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści cztery 29/100 dolarów amerykańskich), co stanowiło ekwiwalent w złotych polskich w wysokości 142.809.846,00 PLN (sto czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych polskich), przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 26 września 2019 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 187/A/NBP/2019 (kurs 4,0092). Z uwagi na fakt, iż wpływ na wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru ma szereg czynników o charakterze zmiennym (w tym m.in. zmienne składniki kosztów) – ostateczna i rzeczywista wartość świadczeń wynikających z Umowy Czarteru może różnić się od podanej powyżej łącznej wartości szacunkowej. Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Czarteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co również może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Czarteru
Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych.
Umowa Czarteru (wraz z Aneksem Nr 1) zawierają standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Czarteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

Emitent uznał, że wartość przedmiotowej Umowy Czarteru (zwiększonej w wyniku zawarcia Aneksu Nr 1) i jej znaczenie dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-07 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. określenia liczby członków zarządu, powołania nowego członka zarządu, zmian statutu oraz zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej".

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.