REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 30.06.2022 r.

2022-06-30 15:49
publikacja
2022-06-30 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_ZWZ_Rainbow_Tours_30-06-2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_Uchwala_30_-_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_Uchwala_31_-_Rainbow_Tours_Polityka_wynagrodzen_(tj._ze_zm.).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_Uchwala_37_Rainbow_Tours_Regulamin_Rady_Nadzorczej_(tj._ze_zm.).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 30.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt 6)–9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu:
(-) treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
(-) treść załącznika do uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. – „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2021”,
(-) treść załącznika do uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. – „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (tekst jednolity uwzględniający uchwalone zmiany),
(-) treść załącznika do uchwały Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. – zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (tekst jednolity).
Wszelkie dokumenty związane z odbyciem i będące przedmiotem głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, zostały opublikowane na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce: „WZA”/”Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.06.2022 r.”, w ramach kompletu dokumentacji związanej ze zwołaniem i odbyciem przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:
(-) Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30.06.2022 r.;
(-) podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30.06.2022 r. nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
(-) do żadnej z uchwał objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 30.06.2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał ZWZ Rainbow Tours 30-06-2022.pdfTreść uchwał ZWZ Rainbow Tours 30-06-2022.pdf Treść uchwał podjętych na ZWZ Rainbow Tours S.A.
Załącznik Uchwała 30 - Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_final.pdfZałącznik Uchwała 30 - Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2021_final.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach - Załącznik do uchwały 30
Załącznik Uchwała 31 - Rainbow_Tours_Polityka_wynagrodzeń (tj. ze zm.).pdfZałącznik Uchwała 31 - Rainbow_Tours_Polityka_wynagrodzeń (tj. ze zm.).pdf Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i RN - Załącznik do chwały 31
Załącznik Uchwała 37 Rainbow_Tours_Regulamin_Rady_Nadzorczej (tj. ze zm.).pdfZałącznik Uchwała 37 Rainbow_Tours_Regulamin_Rady_Nadzorczej (tj. ze zm.).pdf Treść Regulaminu RN zatwierdzona przez WZ - Załącznik do uchwały 37

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki