REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki.

2022-01-11 17:24
publikacja
2022-01-11 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-11
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych”, Zarząd Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej także jako „Spółka” lub „Emitent”) poniżej przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku, a także raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży oraz o przedsprzedaży imprez turystycznych.

I. Raporty okresowe
A. Raporty kwartalne:
(1) „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zostanie przekazany w dniu 27 maja 2022 roku (piątek),
(2) „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – zostanie przekazany w dniu 18 listopada 2022 roku (piątek).
Zarząd Spółki oświadcza, działając w związku z § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, że w roku 2022 Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne (za I i III kwartał 2022 roku), zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej obejmującą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, sporządzone zgodnie z MSR i w związku z tym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za wskazane kwartały sprawozdawcze.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku i za II kwartał 2020 roku.
B. Raport półroczny:
(1) „Rozszerzony” skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – zostanie przekazany w dniu 30 września 2022 roku (piątek).
Emitent zamieści w „rozszerzonym” skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2022 roku półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, a tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za wskazany okres sprawozdawczy.
C. Raporty roczne:
(1) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany w dniu 29 kwietnia 2022 roku (piątek),
(2) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany w dniu 29 kwietnia 2022 roku (piątek).

II. Raporty bieżące o przychodach oraz o przedsprzedaży oferty „Lato 2022”, „Zima 2022/2023” i „Lato 2023”
Zarząd Emitenta będzie przekazywał w 2022 roku, w formie raportu bieżącego, informacje o przychodach ze sprzedaży (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym) spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, niezwłocznie po ich ustaleniu, nie później jednak, niż do 27-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport będzie dotyczył. Przedmiotowe, publikowane w 2022 roku informacje o przychodach ze sprzedaży spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours obejmować będą miesiące od stycznia 2022 roku do listopada 2022 roku.
Dodatkowo, Zarząd Emitenta będzie przekazywał w 2022 roku, w formie raportu bieżącego, w celu odzwierciedlenia obrazu efektywności i wielkości przyszłych przychodów ze sprzedaży, informacje na temat przedsprzedaży oferty Spółki:
(1) informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2022”, w następujących terminach:
(-) w dniu 7 lutego 2022 roku (poniedziałek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2022” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 stycznia 2022 roku,
(-) w dniu 5 kwietnia 2022 roku (wtorek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2022” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 marca 2022 roku,
(-) w dniu 6 czerwca 2022 roku (poniedziałek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2022” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 maja 2022 roku,
(-) w dniu 5 lipca 2022 roku (wtorek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2022” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 czerwca 2022 roku;
(2) informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2022/2023”, w następujących terminach:
(-) w dniu 5 maja 2022 roku (czwartek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2022/2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 kwietnia 2022 roku,
(-) w dniu 5 sierpnia 2022 roku (piątek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2022/2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2022 roku,
(-) w dniu 7 listopada 2022 roku (poniedziałek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2022/2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 października 2022 roku.
(3) informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2023”, w następujących terminach:
(-) w dniu 7 grudnia 2022 roku (środa) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 listopada 2022 roku.
Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.
Emitent będzie przekazywał przedmiotowe w/w informacje aż do odwołania, o czym Zarząd Emitenta poinformuje w drodze ewentualnego, stosownego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-11 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki