REKLAMA
ZAGŁOSUJ

RAINBOW TOURS S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki

2021-08-16 16:26
publikacja
2021-08-16 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_RTSA_2021.08.16.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-16
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757) Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) informuje niniejszym, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 16.08.2021 r. powziął informację z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (Portal Rejestrów Sądowych) o rejestracji i wpisie w dniu 16.08.2021 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS Spółki: 0000178650) zmian treści Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. (uchwały o numerach 24-33; treść uchwał podjętych podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 30.06.2021 r. została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 10/2021 z dnia 30.06.2021 r.). Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki zostały dokonane w zakresie następujących jednostek redakcyjnych Statutu:

(1) Zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 24 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Wprowadzenie w § 7 ust. 1 Statutu Spółki – po punkcie „6)” w ramach wyliczenia rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę i odpowiadających każdemu z rodzajów działalności kodów polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) – dwóch nowych punktów, oznaczonych kolejnymi cyframi numeracji, tj. „7)” i „8)”:
„7) 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8) 47.62.Z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,”,
przy czym jednocześnie kolejne punkty wyliczenia rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę otrzymały nową numerację, poczynając od numeru „9)” i dalej kolejno odpowiednio do numeru „72)”.

(2) Zmiany w § 16 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 25 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Dotychczasowa treść zmienionego § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki:
„1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.”
oraz
„5. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, a także funkcje w Zarządzie, do pełnienia których powoływani są członkowie Zarządu (w tym funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu), określa Walne Zgromadzenie Spółki.”
Nowa, aktualna treść zmienionego § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki:
„1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Do bieżącej, wspólnej kadencji członków Zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy Statutu, a tym samym okres wspólnej, bieżącej kadencji Zarządu (obowiązującej na dzień rejestracji zmiany Statutu statuującej okres kadencji Zarządu wskazany w zdaniu poprzedzającym) do czasu jej wygaśnięcia wynosi pięć lat.”
oraz
„5. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, a także funkcje w Zarządzie, do pełnienia których powoływani są członkowie Zarządu (w tym funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu), określa Rada Nadzorcza Spółki.”.

(3) Zmiany w § 19 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 26 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Dotychczasowa treść zmienionego § 19 Statutu Spółki:
„1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
2. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu działając w ramach przyjętej w Spółce polityki wynagrodzeń, w tym w ramach kompetencji Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 lit. m) niniejszego Statutu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”
Nowa, aktualna treść zmienionego § 19 Statutu Spółki:
„1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
1a. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
1b. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
1c. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
1d. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
2. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu działając w ramach przyjętej w Spółce polityki wynagrodzeń, w tym w ramach kompetencji Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 lit. m) niniejszego Statutu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Szczegółowy sposób podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1c oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Zarządu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W zakresie tym regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Zarządu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

(4) Zmiany w § 20 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 27 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Treść wprowadzonego w § 20 Statutu Spółki – na końcu, po ustępie oznaczonym jako „ust. 9” (jednocześnie na końcu tego punktu zastępując kropkę przecinkiem) – nowego ustępu oznaczonego jako „ust. 10”:
„10. Rada Nadzorcza jest uprawniona do tworzenia fakultatywnych komitetów problemowych o charakterze stałym lub doraźnym, jakie uzna za potrzebne, wspomagających pracę Rady Nadzorczej. W skład komitetów Rady Nadzorczej wchodzą jej członkowie. Zadania komitetów Rady Nadzorczej, zasady działania oraz mechanizm koordynacji ich działalności określa lub zatwierdza Rada Nadzorcza.”

(5) Zmiany w § 22 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 28 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Dotychczasowa treść zmienionych w § 22 Statutu Spółki liter oznaczonych jako „lit. a)” i „lit. b)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):
„Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych ustawach oraz regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym innych postanowieniach Statutu – należy:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,”
Nowa, aktualna treść zmienionych w § 22 Statutu Spółki liter oznaczonych jako „lit. a)” i „lit. b)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):
„Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych ustawach oraz regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym innych postanowieniach Statutu – należy:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zawierającego co najmniej informacje przewidziane przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub regulacje wewnętrzne Spółki,”
Treść wprowadzonej w § 22 Statutu Spółki – po literze oznaczonej jako „lit. b)” – nowej litery oznaczonej jako „lit. bb)”:
„bb) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,”
Treść wprowadzonej w § 22 Statutu Spółki – po literze oznaczonej jako „lit. m)” (jednocześnie dotychczasowa litera oznaczona jako „lit. n)” zostaje oznaczona jako „lit. o)”) – nowej litery oznaczonej jako „lit. n)”:
„n) ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 w oparciu o kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”

(6) Zmiany w § 23 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 29 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Dotychczasowa treść zmienionego § 23 Statutu Spółki:
„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście.
4. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.
11. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”
Nowa, aktualna treść zmienionego § 23 Statutu Spółki:
„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2a niniejszego paragrafu Statutu posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeśli jest to uzasadnione, w innym miejscu wskazanym przez uprawnioną osobę w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.
2a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie i zaproszenie wszystkich członków Rady o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.
11. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
12. Szczegółowy sposób podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 9 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W zakresie tym regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

(7) Zmiana § 25 ust. 2 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 30 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Dotychczasowa treść zmienionego § 25 ust. 2 Statutu Spółki:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.”
Nowa, aktualna treść zmienionego § 25 ust. 2 Statutu Spółki:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, chyba, że co innego wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.”

(8) Zmiana § 26 ust. 3 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 31 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Dotychczasowa treść zmienionego § 26 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w Łodzi lub w miejscu, o którym mowa w art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”
Nowa, aktualna treść zmienionego § 26 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu, o którym mowa w art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”

(9) Wprowadzenia do treści Statutu Spółki nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b” (na podstawie uchwały Nr 32 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Treść wprowadzanych do Statutu Spółki po § 26, nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b”:
㤠26a.
1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze lub inne uprawnione osoby mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka zapewnia w czasie rzeczywistym transmisję obrad Walnego Zgromadzenia, w którym dopuszczono udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.”
㤠26b.
Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb zwołania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad i inne sprawy lub procedury związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawia Zarząd Spółki.”

(10) Zmiany 2 § 27 Statutu Spółki (na podstawie uchwały Nr 33 ZWZ Spółki z dnia 30.06.2021 r.):
Dotychczasowa treść wykreślonej w § 27 ust. 2 Statutu Spółki litery oznaczonej jako „lit. f)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):
„2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…)
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,”
Dotychczasowa treść zmienionej w § 27 ust. 2 Statutu Spółki litery oznaczonej jako „lit. g)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):
„2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…)
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,”
Nowa, aktualna treść zmienionej w § 27 ust. 2 Statutu Spółki litery oznaczonej jako „lit. g)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):
„2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (…)
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a w przypadku członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 ustalanie minimalnej i maksymalnej wysokości ich wynagrodzenia stałego oraz kryteriów jego ustalenia oraz delegowanie uprawnienia dla Rady Nadzorczej do ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia w oparciu o wytyczne i kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie,”
Dotychczasowa treść zmienionego w § 27 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako „ust. 4”:
„4. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.”
Nowa, aktualna treść zmienionego w § 27 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako „ust. 4”:
„4. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,”.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje aktualny – tj. uwzględniający wszystkie w/w zarejestrowane zmiany – tekst jednolity Statutu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Statut_RTSA_2021.08.16.pdfStatut_RTSA_2021.08.16.pdf Tekst jednolity statutu spółki Rainbow Tours S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-16 Piotr Burwicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki