REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. nowej kadencji

2022-06-30 16:01
publikacja
2022-06-30 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_ESPI_Nr_19_2022_Informacje_dotyczace_czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie postanowień § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), informuje niniejszym, że w związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2022 roku (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, wskutek upływu w dniu 24 czerwca 2022 roku wspólnej, szóstej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło, co następuje:
(1) na mocy postanowień uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku (treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 16/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku) – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Spółki postanowiło określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (siódmej) kadencji na siedem osób;
(2) na mocy postanowień uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku o numerach od Nr 23 do Nr 29 – Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawiało powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (siódmej), wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby:
(-) Pana Tomasza Czaplę (uchwała ZWZ Nr 23),
(-) Panią Monikę Kuleszę (uchwała ZWZ Nr 24),
(-) Pana Pawła Niewiadomskiego (uchwała ZWZ Nr 25),
(-) Pana Pawła Pietrasa (uchwała ZWZ Nr 26),
(-) Panią Joannę Stępień-Andrzejewską (uchwała ZWZ Nr 27),
(-) Pana Remigiusza Talarka (uchwała ZWZ Nr 28),
(-) Pana Pawła Walczaka (uchwała ZWZ Nr 29).
Informacje odnoszące się do poszczególnych osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wymaganym przez postanowienia § 10 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały przedstawione w załączeniu do niniejszego raportu. Przedmiotowe informacje zostały zamieszczone również na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce „Ład korporacyjny” / „Rada Nadzorcza”.
Aktualna, nowa siódma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30 czerwca 2025 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.
W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych (stosowanego do Rady Nadzorczej odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wchodzącego w życie i obwiązującego od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwać będą w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania nowej, siódmej kadencji Rady Nadzorczej obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych (w przypadku Rainbow Tours S.A.: w odniesieniu do pełnych trzech lat obrotowych) i w związku z tym nowa, trzyletnia, wspólna kadencja Rady Nadzorczej obowiązywać będzie od dnia 30.06.2022 r. do dnia 30.06.2025 r., a mandat członka Rady Nadzorczej nowej, siódmej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026.
Załączniki
Plik Opis
RB ESPI Nr 19_2022 Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej.pdfRB ESPI Nr 19_2022 Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej.pdf Informacje dotyczące członków RN nowej kadencji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki