REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Generali PTE S.A.

2021-10-25 17:27
publikacja
2021-10-25 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-25
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Generali PTE S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Ofercie” lub „Ustawą”, informuje niniejszym, iż w dniu 25 października 2021 roku Spółka otrzymała od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zarządzającej funduszami: Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej łącznie jako „Fundusze”), zawiadomienie i informację, przekazane w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 Ustawy o Ofercie, o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:
„1. Zwiększenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zakupu akcji zawartej w dniu 20 października 2021 r.
2. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 708.459 (słownie: siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowiło 4,87 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 708.459 (słownie: siedemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów;
w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 705.459 akcji stanowiących 4,85 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 705.459 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,66 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Po rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają 1.008.459 (słownie: jeden milion osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji Rainbow Tours S.A. co stanowi 6,93 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.008.459 (słownie: jeden milion osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów, które stanowią 5,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 1.005.459 akcji stanowiących 6,91 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.005.459 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
4. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.
5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.
7. Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1.008.459 (słownie: jeden milion osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) co stanowi 5,23% udziału w ogólnej liczbie głosów”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Jakub Puchałka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki