REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A.

2021-12-22 19:26
publikacja
2021-12-22 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-22
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej także jako „Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, informuje niniejszym, iż w dniu 22 grudnia 2021 r. Spółka otrzymała od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej (dalej jako „Towarzystwo”), działającej w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek (dalej łącznie jako „Fundusze”), zawiadomienie i informację, przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) Ustawy, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Rainbow Tours S.A. dokonanej w dniu 17 grudnia 2021 r., zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:
„W konsekwencji ww. zdarzenia, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, Fundusze łącznie posiadają 944.943 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 944.943 głosów, które stanowią 4,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy, Fundusze łącznie posiadały 974.943 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 974.943 głosów, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) Ustawy.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy łączna suma głosów Funduszy działających łącznie, wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3), 7) i 8) Ustawy wynosi 944 943 głosów, co stanowi 4,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-22 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki