REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

2021-09-15 18:19
publikacja
2021-09-15 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa dla Dużych Firm
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, "Emitent") informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 15 września 2021 roku, Spółka otrzymała z Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PFR”) oświadczenie (decyzję) o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” („Oświadczenie o Umorzeniu Pożyczki”).
W dniu 10.11.2020 r. Spółka (jako pożyczkobiorca) zawarła z PFR (jako pożyczkodawcą), na podstawie złożonego do PFR w dniu 16.07.2020 r. wniosku o udzielenie finansowania programowego (nr wniosku: 20200716/85703) – umowę pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” („Umowa Pożyczki”). Szczegółowe informacje nt. warunków otrzymania i spłaty, a także o możliwości umorzenia przedmiotowej pożyczki preferencyjnej otrzymanej w łącznej kwocie 24.800.000 zł („Pożyczka”) zostały przedstawione w treści raportu bieżącego Spółki Nr 42/2020 z dnia 10.11.2020 r. pt. Zawarcie przez Emitenta z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. umowy pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm”.
W dniu 26.03.2021 r. Spółka złożyła do PFR – zgodnie z warunkami Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” ver. 1.0. – stosowny wniosek o umorzenie Pożyczki.
Na podstawie i zgodnie z treścią otrzymanego przez Spółkę w dniu 15.09.2021 r. Oświadczenia o Umorzeniu Pożyczki: (1) na podstawie art. 508 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1740 z późn. zm.), PFR oświadczył, że częściowo umarza Pożyczkę w kwocie 18.600.000,00 PLN („Umorzenie Pożyczki”); (2) PFR oświadczył, że Umorzenie Pożyczki następuje ze skutkiem od dnia 24.09.2021 r.
Umorzenie Pożyczki jest udzielane z zastrzeżeniem jego przyjęcia przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) w formie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do przedmiotowego Oświadczenia o Umorzeniu Pożyczki), w terminie do dnia 17.09.2021 r. („Oświadczenie Pożyczkobiorcy”). Zgodnie z treścią właściwego punktu Umowy Pożyczki, do skutecznego Umorzenia Pożyczki dochodzi pod warunkiem, że Spółka (jako pożyczkobiorca) doręczy do PFR zwrotne pisemne oświadczenie, że przyjmuje zwolnienie z długu w kwocie Umorzenia Pożyczki. Na podstawie Oświadczenia Pożyczkobiorcy, w nawiązaniu do właściwego punktu Umowy Pożyczki oraz na podstawie art. 508 Kodeksu Cywilnego, osoby działające w imieniu Spółki (jako pożyczkobiorcy) oświadczają, że przyjmują zwolnienie z długu na warunkach określonych w Oświadczeniu o Umorzeniu Pożyczki, w szczególności umorzenie Pożyczki w kwocie 18.600.000,00 PLN, a Umorzenie Pożyczki nastąpi ze skutkiem od dnia 24.09.2021 r. Spółka niezwłocznie przyjmie i przekaże do PFR w zakreślonym terminie do dnia 17.09.2021 r. Oświadczenie Pożyczkobiorcy podpisane przez osoby uprawnione i zgodnie z reprezentacją Spółki wskazaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w innych dokumentach Spółki lub na podstawie prawidłowo udzielonych pełnomocnictw.

Emitent uznał, że znaczenie przedmiotowego Umorzenia Pożyczki dla działalności prowadzonej przez Spółkę, a tym samym potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki