REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za rok obrotowy 2020

2021-04-16 15:08
publikacja
2021-04-16 15:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku (tj. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020) i na potrzeby realizacji procesu ścisłego badania przez firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) – działając w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) – przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe, wstępne, wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours oraz Rainbow Tours S.A. za rok obrotowy 2020 (okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku), wraz z adekwatnymi danymi porównywalnymi.
Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich wartość i znaczenie dla Spółki oraz dla Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym przy uwzględnieniu wyników za porównywalny okres 2019 roku i w kontekście wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną przez Spółkę i Grupę Kapitałową Rainbow Tours działalność.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz za okres porównywalny (rok obrotowy 2019) kształtują się następująco:
(-) jednostkowe przychody ze sprzedaży:
431.183 tys. zł – za rok obrotowy 2020,
1.736.232 tys. zł – za rok obrotowy 2019;
(-) jednostkowy wynik netto:
(28.954) tys. zł – strata netto za rok obrotowy 2020,
26.118 tys. zł – zysk netto za rok obrotowy 2019;
(-) EBITDA jednostkowa:
(25.447) tys. zł – EBITDA za rok obrotowy 2020,
49.621 tys. zł – EBITDA za rok obrotowy 2019.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem przez wskazaną firmę audytorską procesu ścisłego badania rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, wybrane, wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020 oraz za okres porównywalny (rok obrotowy 2019) kształtują się następująco:
(-) skonsolidowane przychody ze sprzedaży:
434.456 tys. zł – za rok obrotowy 2020,
1.745.960 tys. zł – za rok obrotowy 2019;
(-) skonsolidowany wynik netto:
(40.856) tys. zł – strata netto za rok obrotowy 2020,
28.595 tys. zł – zysk netto za rok obrotowy 2019;
(-) EBITDA skonsolidowana:
(28.260) tys. zł – EBITDA za rok obrotowy 2020,
56.067 tys. zł – EBITDA za rok obrotowy 2019.
Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione odpowiednio: w skonsolidowanym rocznym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020 - RS/2020 oraz jednostkowym rocznym raporcie okresowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020 - R/2020, których publikacja została zaplanowana na dzień 30 kwietnia 2021 roku.
Wpływ na wyniki i działalność prowadzoną w ramach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 miała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki ocenia, iż wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miało wpływ na wyniki i działalność prowadzoną w ramach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours także w roku obrotowym 2021.
W celu zapobieżenia negatywnym skutkom sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną przez Spółkę i Grupę Kapitałową działalność, Zarząd Spółki podjął w 2020 roku oraz w dalszym ciągu podejmuje (m.in. także w miarę dostępności rozwiązań pomocowych oferowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej), szereg działań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z pandemią COVID-19, w tym m.in. poprzez wprowadzenie programu redukcji zobowiązań i kosztów stałych prowadzonej przez Spółkę działalności, tj. kosztów administracyjnych (koszty osobowe, czynsze, koszty marketingu itp.), a także poprzez wykorzystywanie pakietów pomocowych i osłonowych dla przedsiębiorców wprowadzanych sukcesywnie na mocy stosownych decyzji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej (na podstawie kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustaw i rozporządzeń towarzyszących), a także w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla Dużych Spółek, realizowanej w ramach działalności Polskiego Funduszu Rozwoju.
Szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, a także na temat działań podjętych przez Zarząd Spółki w 2020 roku (i podejmowanych po tym okresie), mających na celu zapobieżenia negatywnym skutkom sytuacji kryzysowej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na prowadzoną w ramach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours działalność zostaną przedstawione w skonsolidowanym rocznym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020 - RS/2020 oraz jednostkowym rocznym raporcie okresowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020 - R/2020, których publikacja została zaplanowana na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki