REKLAMA

RAFAMET: wyniki finansowe

2021-04-16 18:20
publikacja
2021-04-16 18:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy_Grupy_Kapitalowej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_RAFAMET_31.12.2020_16.04.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_RAFAMET_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zgodnosci_31.12.2020_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu_16.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_RAFAMET_S.A.__16.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rafamet_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF_SSF_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 816 115 033 25 885 26 741
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 769 3 623 172 842
III. Zysk przed opodatkowaniem -1 334 1 321 -298 307
IV. Zysk (strata) netto -1 510 1 101 -337 256
V. Całkowity dochód -1 762 854 -394 199
VI. Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1 762 854 -394 199
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 363 10 023 2 540 2 330
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 825 -5 096 -855 -1 185
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 216 -6 413 -1 389 -1 491
X. Przepływy pieniężne netto razem 1 322 -1 486 295 -345
XI. Zysk (stata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,35 0,25 -0,08 0,06
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,35 0,25 -0,08 0,06
XIII. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XIV. Aktywa razem 200 754 211 202 43 502 49 595
XV. Zobowiązania i rzeerwy na zobowiązania 107 559 116 245 23 307 27 297
XVI. Zobowiązania długoterminowe 26 505 23 577 5 743 5 536
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 81 054 92 668 17 564 21 761
XVIII. Kapitał własny 93 195 94 957 20 195 22 298
XIX. Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 358 10 141
XX. Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXI. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 21,58 21,99 4,68 5,16
XXIII. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcje (w zł/EURO) 21,58 21,99 4,68 5,16
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EURO) z zysku za rok poprzedni 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej 2020.pdfList do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej 2020.pdf
SSF RAFAMET 31.12.2020_16.04.pdfSSF RAFAMET 31.12.2020_16.04.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK RAFAMET za rok 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK RAFAMET za rok 2020.pdf
Oświadczenie zgodności 31.12.2020 Grupa.pdfOświadczenie zgodności 31.12.2020 Grupa.pdf
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_16.04.2021.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_16.04.2021.pdf
Ocena Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. _16.04.2021.pdfOcena Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. _16.04.2021.pdf
Rafamet_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF_SSF (1).pdfRafamet_31122020_Sprawozdanie_z_badania_MSSF_SSF (1).pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2021-04-16 Maciej Michalik Wiceprezes Zarządu Maciej Michalik


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki