RAFAMET: Zawiadomienie o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

2020-05-15 11:49
publikacja
2020-05-15 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-15
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawiadomieniu przesłanym przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:
„Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019. 623 t.j. z dnia 2019.04.02) (dalej „Ustawa”), działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”) informuje, że zgodnie z:
1) art. 69 ust. 4 pkt 1) Ustawy, w wyniku sprzedaży przez Fundusz w dniu 11 maja 2020 r. (data rozliczenia transakcji 13 maja 2020 r.), w ramach transakcji pakietowej zawartej poza systemem notowań ciągłych, akcji Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. (dalej: „Spółka”) udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł do poziomu 0%;
2) art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy, na dzień 10 maja 2020 r. Fundusz posiadał łącznie 365.560 akcji Spółki, co stanowiło 8,4646% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 365.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co dawało 8,4646% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
3) art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, po dokonaniu przedmiotowej sprzedaży, Fundusz posiada 0 akcji Spółki, stanowiących 0% kapitału zakładowego Spółki, co uprawnia do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4) art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) Ustawy, nie występują inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;
5) art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy, liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust.2 Ustawy, do których nabycia byłby uprawniony lub zobowiązany Fundusz, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0;
6) art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy, liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośrednio odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2) Ustawy wynosił 0;
7) art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy, łączna liczba głosów wynosi 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co daje 0% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Dodatkowo informujemy, iż Funduszowi nie przysługiwało oraz nie przysługuje prawo głosu z akcji Emitenta w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons
2020-05-15 Urszula Niedźwiedź Prokurent Urszula Niedźwiedź
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki