1,1660 zł
-0,34% -0,0040 zł
RAFAKO SA (RFK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAPS_2019p_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAP_2019_jednostkowe_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_rzetelnosc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_2019p_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_2019p_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Rafako_2019_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_Rafako_S.A.__2019_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 421 003 314 301 98 044 74 136
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (111 218) 9 183 (25 901) 2 166
III. Zysk (strata) brutto (112 273) 12 435 (26 146) 2 933
IV. Zysk (strata) netto (116 730) 1 664 (27 184) 392
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 768 (100 854) 3 905 (23 789)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (63) (1 972) (15) (465)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 161 13 313 1 668 3 140
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 23 866 (89 513) 5 558 (21 114)
IX. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,92) 0,01 (0,21) 0,00
XI. 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XII. Aktywa razem 992 656 917 735 233 456 213 427
XIII. Zobowiązania długoterminowe 53 095 48 880 12 487 11 367
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 661 957 474 429 155 681 110 332
XV. Kapitał własny 277 604 394 426 65 288 91 727
XVI. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 940 59 271
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 2,18 3,10 0,51 0,72
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
XX. Przychody netto ze sprzedaży 519 169 624 131 120 906 147 218
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (183 737) 25 617 (42 789) 6 042
XXII. Zysk (strata) brutto (183 567) 28 728 (42 750) 6 776
XXIII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej (174 585) 14 643 (40 658) 3 454
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (25 318) (83 836) (5 896) (19 775)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 219 (2 888) 284 (681)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 476 13 151 1 042 3 102
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem (19 623) (73 573) (4 570) (17 354)
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,37) 0,10 (0,32) 0,03
XXX. 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018 30 czerwca 2019 31 grudnia 2018
XXXI. Aktywa razem 1 322 855 1 357 521 311 114 315 703
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 78 459 69 531 18 452 16 170
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 821 946 690 655 193 308 160 617
XXXIV. Kapitał własny jednostki dominującej 414 100 588 815 97 389 136 934
XXXV. Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 940 59 271
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 3,25 4,62 0,76 1,07
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SAPS 2019p FINAL.pdfSAPS 2019p FINAL.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
SAP 2019 jednostkowe_FINAL.pdfSAP 2019 jednostkowe_FINAL.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019
Oświadczenie zarządu rzetelność.pdfOświadczenie zarządu rzetelność.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzonego sprawozdania za I półrocze 2019
Stanowisko Zarządu 2019p SSF.pdfStanowisko Zarządu 2019p SSF.pdf Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego jednostki dominującej odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu z badania
Stanowisko Zarządu 2019p JSF.pdfStanowisko Zarządu 2019p JSF.pdf Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego jednostki odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu z badania
2410 Rafako 2019 PSSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf2410 Rafako 2019 PSSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta - skonsolidowany
2410 Rafako S.A. 2019 PSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf2410 Rafako S.A. 2019 PSF MSSF skrócone EMITENT-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta - jednostkowy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Helena Fic p.o. Prezesa Zarządu
2019-09-30 Agnieszka Wasilewska-Semail Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Jerzy Ciechanowski Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Jolanta Markowicz Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.