REKLAMA

RAFAKO: Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta.

2022-09-27 17:14
publikacja
2022-09-27 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 27 września 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy: (i) Emitentem i RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (spółką zależną Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym) („Spółka Zależna”), działającymi w ramach konsorcjum („Konsorcjum”), którego liderem jest Spółka Zależna, jako Wykonawcą oraz (ii) Barlinek Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku jako Zamawiającym („Zamawiający”) pod nazwą „Umowa na wykonanie Budowa układu ciepłowniczego zasilanego biomasą” („Umowa”).

Istotne postanowienia Umowy obejmują:

1. określenie przedmiotu świadczenia Konsorcjum z Umowy, którym jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji układu ciepłowniczego zasilanego biomasą, tj.: dedykowanego układu spalania czystej biomasy w ciepłowni wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z infrastrukturą budowlaną i techniczną oraz budowa układu dostarczenia ciepła do odbiorników na terenie zakładu produkcyjnego Zamawiającego w Barlinku, zgodnie z postanowieniami Umowy, z wyłączeniem jednak opracowania przez Konsorcjum karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), jak również uzyskania przez Konsorcjum decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które to opracowanie i pozyskanie jest zgodnie z Umową zobowiązaniem Zamawiającego;
2. uzgodnienie ryczałtowego wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie 42.300.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony trzysta tysięcy złotych i 00/100) netto, która to zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług;
3. uzgodnienie terminu realizacji inwestycji będącej przedmiotem Umowy, jako wynoszącego nie więcej niż 13 (trzynaście) miesięcy od dnia zawarcia Umowy do chwili uruchomienia produkcji ciepła przez przedmiot Umowy, a także nie więcej niż 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy do chwili przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji;
4. zastrzeżenie na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
i. z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% (dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto, za każdy dzień opóźnienia;
ii. z tytułu nieterminowego wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto, za każdy dzień opóźnienia;
iii. z tytułu nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto, za każdy dzień opóźnienia;
iv. z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów i wymagań Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, porządku pracy na terenie zakładu Zamawiającego oraz ochrony przeciwpożarowej w wysokości 2.000,00 EUR (dwa tysiące euro) za każde stwierdzone naruszenie;
v. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto, z zastrzeżeniem punktu vi. poniżej;
vi. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w punkcie 8. poniżej, w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto;
5. zastrzeżenie limitu kar umownych, którymi Zamawiający może obciążyć Konsorcjum, wynoszącego 25% (dwadzieścia pięć procent) wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto;
6. postanowienie, zgodnie z którym zastrzeżenie w Umowie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych;
7. zastrzeżenie limitu łącznej odpowiedzialności kontraktowej Konsorcjum z Umowy wynoszącego 100% (sto procent) wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto;
8. ustanowienie na rzecz Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy, w następujących przypadkach:
i. opóźnienia Konsorcjum w stosunku do terminów odbioru etapów realizacji Umowy przekraczającego 30 (trzydzieści) dni;
ii. opóźnienia Konsorcjum w stosunku do terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy przekraczającego 21 (dwadzieścia jeden) dni;
iii. zaistnienia w okresie gwarancyjnym stanu, w którym łączny okres wstrzymania funkcjonowania przedmiotu Umowy lub jego elementów spowodowany ich wadami, przekroczy 60 (sześćdziesiąt) dni;
iv. utraty przez Konsorcjum zdolności do wykonania Umowy poprzez zagrożenie upadłością, likwidacją lub wskutek prowadzonej egzekucji przez właściwe organy;
9. udzielenie przez Konsorcjum gwarancji, na warunkach określonych w Umowie, na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy w odniesieniu do urządzeń oraz na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy w odniesieniu do robót budowlanych;
10. zobowiązanie Konsorcjum do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo w formie gotówkowej, w wysokości 5% wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto w okresie realizacji Umowy i w wysokości 2,5% wynagrodzenia Konsorcjum z Umowy w kwocie netto w okresie gwarancyjnym;
11. zastrzeżenie solidarnej odpowiedzialności Emitenta i Spółki Zależnej wobec Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy;
12. przyznanie Zamawiającemu prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Konsorcjum sankcji krajowych lub międzynarodowych, w szczególności sankcji gospodarczych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów w obrocie gospodarczym.

Zarząd Emitenta wyjaśnia przy tym, iż na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie doszło do uzgodnienia pomiędzy Emitentem i Spółką Zależną ich udziału w wynagrodzeniu z tytułu wykonania Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-27 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-09-27 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki