REKLAMA

RAFAKO: Informacja o wstępnych szacunkach wyników jednostkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.

2020-02-20 17:25
publikacja
2020-02-20 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Informacja o wstępnych szacunkach wyników jednostkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) informuje, iż, w związku z zakończeniem w dniu 20 lutego 2020 r. prac nad agregacją oraz weryfikacją danych finansowych realizowanych na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r., podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych jednostkowych wyników finansowych, z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników osiąganych w poprzednich latach.

Wstępne jednostkowe dane finansowe Emitenta zostały oszacowane w następujący sposób:
- przychody ze sprzedaży za 2019 r. wynoszą 958.103 tys. złotych (wzrost o 314.790 tys. złotych w stosunku do 2018 r.),
- strata brutto ze sprzedaży za 2019 r. wynosi 101.409 tys. złotych (wobec zysku na poziomie 61.897 tys. złotych za rok 2018),
- strata operacyjna za 2019 r. wynosi 205.537 tys. złotych (wobec zysku na poziomie 3.703 tys. złotych za rok 2018),
- strata netto z działalności kontynuowanej za 2019 r. wynosi 217.207 tys. złotych (wobec zysku za rok 2018 r. 4.302 tys.).

W ocenie Zarządu Emitenta na obniżenie jednostkowego wyniku netto za 2019 r. wpływ miały następujące istotne czynniki, dotyczące bezpośrednio Emitenta:

a) podjęcie decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, w tym mających ujemny wpływ na wynik, tj. rozpoznanie straty w wysokości ok. 120.000 tys. zł. (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) w szczególności w związku z realizacją kontraktów w Kozienicach (Dostawa i Montaż instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów) oraz Wilnie (Budowa bloku elektrociepłowni opalanego biopaliwem),

b) podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, wobec której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Emitent zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta będzie przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 rok.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-20 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2020-02-20 Agnieszka Wasilewska-Semail Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki