REKLAMA

RADPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 17:50
publikacja
2021-04-29 17:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-03-31_Sprawozdanie_Finansowe_RADPOL_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży (*) 32 535 29 410 7 116 6 690
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (*) 1 495 632 327 144
III. Zysk/(strata) brutto (*) 1 023 (37) 224 (8)
IV. Zysk/(strata) netto (*) 834 (29) 182 (7)
V. Liczba akcji (**) 37 975 995 37 975 995 37 975 995 37 975 995
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 (0,00) 0,00 (0,00)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 497) (2 213) (546) (503)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 169) (2 351) (256) (535)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 772) (1 381) (388) (314)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (5 438) (5 945) (1 189) (1 352)
XI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XII. 31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2021 31 grudnia 2020
XIII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XIV. Aktywa trwałe 98 495 96 340 21 135 20 876
XV. Aktywa obrotowe 74 663 65 134 16 021 14 114
XVI. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 11 500 11 500 2 468 2 492
XVII. Aktywa razem 184 658 172 974 39 624 37 482
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 673 68 662 17 096 14 879
XIX. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 36 753 36 753 7 886 7 964
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 43 934 31 909 9 427 6 914
XXI. Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży 1 382 1 479 297 320
XXII. Kapitał własny 103 603 102 833 22 231 22 283
XXIII. Kapitał zakładowy 1 148 1 148 246 249


(*) Dane dotyczą
działalności kontynuowanej.


(**) Liczba akcji
w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu
danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.


Wybrane dane
finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego
przeliczono na walutę EUR według następujących zasad:


1. Pozycje
aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31
marca 2021 roku (1 EUR = 4,6603 PLN) oraz na dzień31 grudnia
2020 roku (1 EUR = 4,6148 PLN).


2. Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca za okres 3 miesięcy, zakończony dnia 31
marca 2021 roku oraz dnia 31 marca 2020 roku (odpowiednio 1 EUR = 4,5721
PLN i 1 EUR = 4,3963 PLN).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2021-03-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A_.pdf2021-03-31 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A_.pdf Raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Anna Kułach Prezes Zarządu
2021-04-29 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki