REKLAMA

RADPOL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-05 17:35
publikacja
2020-11-05 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020-09-30_Sprawozdanie_Finansowe_RADPOL_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży (*) 103 987 115 748 23 410 26 864
II. Zysk z działalności operacyjnej (*) 9 737 8 803 2 192 2 043
III. Zysk brutto (*) 8 510 7 199 1 916 1 671
IV. Zysk netto (*) 6 559 5 817 1 477 1 350
V. Liczba akcji (**) 37 975 395 37 975 395 37 975 395 37 975 395
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,15 0,04 0,04
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 399 8 610 1 215 1 998
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 743) (3 271) (843) (759)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 750) (1 517) (1 069) (352)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (3 094) 3 822 (697) 887
XI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XII. 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XIII. Aktywa trwałe 97 195 108 520 21 471 25 483
XIV. Aktywa obrotowe 67 389 68 008 14 887 15 970
XV. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 11 509 - 2 542 -
XVI. Aktywa razem 176 093 176 528 38 900 41 453
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 926 79 258 15 899 18 612
XVIII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 38 638 32 411 8 535 7 611
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 33 288 46 847 7 354 11 001
XX. Zobowiązania z tytułu aktywów trwałych sklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży 1 470 - 325 -
XXI. Kapitał własny 102 697 97 270 22 686 22 841
XXII. Kapitał zakładowy 1 148 1 148 254 270


(*) Dane dotyczą
działalności kontynuowanej.


(**) Liczba akcji
w poz. V to średnia ważona liczba akcji zwykłych występująca w ciągu
danego okresu skorygowana o ilość akcji skupionych.


Wybrane dane
finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego
przeliczono na walutę EUR według następujących zasad:


1.
Pozycje
aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30
września 2020 roku (1 EUR = 4,5268 PLN) oraz na dzień31
grudnia 2019 roku (1 EUR = 4,2585 PLN).


2. Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30
września 2020 roku oraz dnia 30 września 2019 roku (odpowiednio 1 EUR =
4,4420 PLN i 1 EUR = 4,3086 PLN).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020-09-30 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A_.pdf2020-09-30 Sprawozdanie Finansowe RADPOL S.A_.pdf Sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Anna Kułach Prezes Zarządu
2020-11-05 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki