REKLAMA

RADPOL S.A.: Propozycja Zarządu Radpol S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2020 rok

2021-03-18 20:36
publikacja
2021-03-18 20:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Propozycja Zarządu Radpol S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 w wysokości 5 591 048,53 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem złotych 53/100) w następujący sposób:
- przeznaczenie kwoty 2.295.636,30 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 30/100) na wypłatę dywidendy, co daje 6 groszy dywidendy na akcję;
- przeznaczenie kwoty 3.295.412,23 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych 23/100) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).
Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, jej aktywności inwestycyjnej oraz celów strategicznych, a także ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy wynikających z umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (szczegółowo opisanych w sprawozdaniu finansowym Spółki), Zarząd Spółki uznał za zasadne wypłacenie dywidendy w oparciu o zaproponowane warunki. Zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki, finansowania jej planów rozwojowych i inwestycyjnych przewidzianych na kolejne lata.
Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-18 Anna Kułach Prezes Zarządu
2021-03-18 Marek Biczysko Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki